Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Corki Build Guide by ChriH

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.877
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author ChriH

Build til Borg

ChriH Last updated on February 14, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
10
12
13
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
5
7
8
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Info

Du skal huske at last hit.
første gang at du "b"er skal du have råd til en sheen og den første del af skoene.

Til sidst skal du gerne ende om med 2 phanton dancer 2 blodtirster 1 infindeti edge 1 trientiforce

Et godt råd er at hvis at du gerne vil klare dig godt så hav en sona på holdet, som at du går lain med bot.

Håber at dette kan bruges :)

ps:
kunne ikke finde de der lifesteal runs til de gode, det er en ting at du selv må huske :)
Greater Quintessence