Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Sivir Build Guide by Yue.M0on

Cách chơi Sivir

Cách chơi Sivir

Updated on November 3, 2011
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Yue.M0on Build Guide By Yue.M0on 52,651 Views 0 Comments
52,651 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Yue.M0on Sivir Build Guide By Yue.M0on Updated on November 3, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Tiểu sử

Sivir, vị nữ chiến sĩ mỹ miều nhưng nguy hiểm là một trong số những nhân tài được đánh giá cao ở Hội đồng suốt gần một thập kỷ qua. Một lính đánh thuê ngoài Chiến trường Công lý, cô là hiện thân của một người lính đánh thuê thành công của Runeterra ngày nay. Sivir không có mấy hứng thú về "trò mèo" - cô gọi thế - của Hội đồng. Thay vào đó, cô chỉ đam mê vật chất và sự giàu sang, và cô được trả công khá hậu hĩnh nhờ những phi vụ của mình. Sivir là một trong những người giàu có nhất trên khắp Valoran. Sivir sở hữu khá nhiều các dinh thự trong nhiều thành phố, cũng như nhiều phi vụ thương mại trên khắp Valoran. Những kẻ dèm pha, ghen tỵ với sự thành công hoặc danh tiếng của cô, đã bắt đầu sử dụng Sivir như một lý do làm ô uế thanh danh của lính đánh thuê trong Hội đồng. Sivir bác bỏ những lời dèm pha, tuyên bố khẩu hiệu của cô thật đầy tính nhân văn, "Mọi người đều có cái giá của họ."

Sivir đã đạt được nhiều danh hiệu trong suốt sự nghiệp, cái gần đây nhất là "Nữ Chiến sư Noxus". Giờ thì chỉ còn là "Nữ Chiến sư" sau khi cô kết thúc hợp đồng với Bộ Tối cao Noxus. Sivir dám chống lại cuộc chiến của Noxus với vùng đất hòa bình Ionia. Cho rằng Bộ Tối cao Noxus đã mất trí, cô rời Noxus và cống hiến sự phục vụ của mình cho Viện Chiến tranh. Bộ Tối cao Noxus đã gửi khá nhiều sát thủ đến hành quyết cô, nhưng chẳng ai thành công hay sống sót.

"Hết lần này đến lần khác, Sivir chứng tỏ rằng cô đã thật sự giành được danh hiệu cho chính bản thân mình 'Nữ chiến sư'." -- Jax
Back to Top

Kỹ năng

Boomerang Blade
Sivir phóng vũ khí của mình như Boomerang, gây sát thương lên địch thủ khi chạm phải.
Cost: 80/90/100/110/120 Mana
Range: 10000

Ricochet
Mỗi đòn tấn công của Sivir sẽ nảy giữa những mục tiêu khác nhau, sát thương gây ra sẽ giảm sau mỗi lần nảy.
Cost: 6 Mana per Attack
Range: 20

Spell Shield
Tạo một chiếc khiên ma thuật giúp Sivir chặn một phép của kẻ thù.
Cost: 75/75/75/75/75 Mana
Range: 20

On The Hunt
Gia tăng tốc độ chạy và tốc độ đánh cho Sivir và đồng đội gần đó.
Cost: 100/100/100 Mana
Range: 1200

Kỹ năng hỗ trợ mặc định:
Fleet of Foot
Tăng tỷ lệ tránh né của Sivir lên 10/15/20/25% khi đang di chuyển.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Yue.M0on
Yue.M0on Sivir Guide
Vote Vote
Cách chơi Sivir

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide