Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Wukong Build Guide by Ginek512

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ginek512

Health=Damage Wukong

Ginek512 Last updated on November 26, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
9
10
12
13
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
8
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Porada + Info

Im więcej mamy HP tym więcej zadajemy obrażeń (praktycznie każdy cios jest krytyczny). Na Dominionie mamy spokojnie szanse na pokonanie 2 przeciwników przy atakującej nas wieży (jeśli mamy wszystkie wymienione itemy).

!!!UWAGA!!!
W statystyki nie jest wliczony bonusowy dmg od Włóczni Atmy, czyli:

184 + (3320 x 0,02) = 184 + 66 = 250

Licząc na, to że minimum 6/10 ciosów to ciosy krytyczne spodziewajmy się minimum 500dmg.
Moje staty na tym buildzie to: 19/7/11.

Kolejność używania umiejętności: Cios Nimbu >>> Miażdżący Cios >>> Przynęta (Zachodzimy przeciwnika od tył albo uciekamy w zarośla) >>> Miażdżący Cios >>> Cyklon (jeśli ucieka to go oszołomi) >>> Cios Nimbu + Miażdżący Cios (dobicie po szybkim kliknięciu nimbu > miażdżący użyje skili od razu dogoni przeciwnika uderzy a potem uderzy jeszcze raz miażdżącym).

Dzięki i zapraszam do testowania i komentów...