Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lulu Build Guide by 402tinbs

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author 402tinbs

Lulu AS - Carry

402tinbs Last updated on April 18, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Giới thiệu

Đây là Guild đầu tiên của mình sau nhiều lần đánh Lulu AS với tỷ lệ win rất cao nên viết Guild để giúp anh em có thêm trãi nghiệm ^^


Guide Top

Ưu & Nhược của Lulu AS

Ưu:
- Có lượng dame to và đều với passive ở lvl 18: 117 dame/ hit (Gần gấp 3 Wit's End)
- Có nhiều hiệu ứng supper slow từ Q; tăng lượng lớn MS từ W, Hex 2,5s, E shield ...
- Lật kèo với unti + Heal
- Đặt biệt lạ và cách chơi đa dạng với skill phong phú
Nhược:


Guide Top

Skill

Pasive: Mỗi khi Lulu attacks Pix bắn kèm 3 tia gây dame tổng cộng = 9 + (6*level), tia của Pix bắn ra có thể bị mục tiêu khác cản lại.
Ở lvl 18 passive dame = 9 + 6*18 = 117 hơn hẳn skill 3 của teemo hay skill 3 của kayle, TF với phong cách chơi AS. Khi bắn với tốc độ cao nhìn rất đã mắt ^^

Q: Glitterlance: Chiêu này mình tăng đầu tiên để lấy tg slow và dame, mana tiêu hao ít nên có thể spam.
Khi dùng để con chuột ra xa để 2 tia bay thẳng dễ trúng hơn
Có thể dùng khí bỏ chạy và truy đuổi

W: Whimsy
HEX 2.5s quá đẹp 1CC mạnh. với chiêu Lulu tự tin solo với các cary khác

E: Help, Pix! Dùng trên đối phương để soi mục tiêu thế là hết núp vào rừng hay tàng hình luôn nhé, 1 chiêu rất hay. Chơi Lulu AS thì nên tránh dùng chiêu này để shield cho đồng minh vì mình sẽ bị mất dame passive và con PIX qua giúp cho thằng đc shield. Chỉ dùng shield cho đồng minh khi cần thiết còn thường thì tự dùng cho mình là tốt nhất.

R: Wild Growth Tăng máu khủng + thêm spell Heal dùng lừa tình và cứu mạng cực tốt. Dùng buff lên tank gây knock + slow AOE quá tuỵệt ^^


Guide Top

Masteries

Masteries mình tăng theo 21/9/0
21 điểm bên công để lấy 10% magic pen, 10% armor pen vì dame Lulu gây ra là cả AD và AP, 1,5% dame, và tăng 6% dame để kết thúc.
9 điểm bên thủ để tăng thêm máu, vì mình thường solo mid bên lấy 6 MR, nếu đi top thì lấy 6 Armor


Guide Top

Items

Item build theo thứ tự như trên, có thể thay đổi 1 tí tùy thuộc vào đối thủ cùng lane.
Với dàn item như thể cho bạn lượng dame khủng, tốc độ đánh nhanh mà thủ cũng trâu lại rẻ tiền (15k gold max item) ^^

Dame Lulu gây ra trên mỗi hit = 154AD + 117AP (pasive) + 42AP (Wit's End) + 27.5AP (Ionic spark 110/4) + 4% max HP của target (Bloorazor)
Nếu target 2500Hp dame gây ra = 154AD + 287AP / hit ( Quá khủng ở mid game với tốc độ đánh lẹ )

Tốc độ đánh 2.1

Lulu có khả năng truy đuổi tốt với Q slow khủng + E tăng tốc 5s; HEX 2,5s tốt trong solo, đánh team; Unti buff lên tank gây knock + slow và khả năng cứu mạng tốt. Phong cách chơi đa dạng và khó chết.