Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Morgana Build Guide by SoundTHX

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.15K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SoundTHX

Morgana good for mid or line [PL]/[ENG]

SoundTHX Last updated on March 15, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #22 in
Support Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

2
5
9
14
16
Ability Key Q
1
3
7
11
13
Ability Key W
4
8
12
17
18
Ability Key E
6
10
15
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
3/
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 21


Guide Top

Morgana na mid'a i Top'a

[PL]

Ten bulid co przedstawiłem jest świetny, gdy chcemy wyprzedzić przeciwnika z farmą i być dosyć twardą postacią, która dodatku ma walnięcie.

[Eng]

This build what I have presented is great when you want to overtake an opponent of farm and to be quite a tough character who has added a whack.


Guide Top

Runs

[PL]

Dla czego takie runy a nie inne ??

Morgana jest postacią, która lubi pochłaniać duże ilości many. Dla tego postanowiłem mana/reg per lvl, gdyż dają znacznie więcej niż 0.41 ... patrząc, że w dodatku na lini będziemy tak do 6-7 lvl'a to nam się przyda. Trzeba też pamiętać, że w lol'u runy są zaokrąglane do pełnych liczb :)

[Eng]

For what those runes and not others?

Morgan is a character who likes to consume large amounts of mana. For this I decided to mana / reg per level, as they give much more than 0.41 ... seen that, in addition to the line will be so for 6-7 lvl'a is useful to us because we have a spell Vamp, so things did not run out of mana or hp. We must also remember that in lol'u runes are rounded to whole numbers :)


Guide Top

Items

[PL]

You : CO ! ? Itemy na kasę ?? na Morganie ? Jesteś chyba idiotą ....
Me : Nie... wcale nie ...
Więc najlepiej kupować w takiej kolejności:

  Doran Ring i miksturkę HP
Teraz 3 itemy na kasę dzięki którym, wyjdzie nam jak byśmy zabijali 1 miniona co 10s. ( biorę pod uwagę też Masters i zwykłe naliczanie z gry )
  Heart of gold
  Philosopher's Stone
  Kage's Lucky Pick

Gdy mamy już te przedmioty, to spokojnie koło 18 min kupujemy Czapkę, potem kupujemy Sorcerki. Zbieramy teraz kasę na Rod of Ages, gdy ją mamy sprzedajemy Kamień.

Teraz zbieramy na najważniejszy przedmiot Zhonya's potem Void a na końcu Abyssal albo Thornmail, wszystko zależy czy w przeciwnej drużynie mamy dużo postaci Auto attack AD albo Magów

[ENG]

You: WHAT! ? Items on cash? to Morgan? You're probably an idiot ....
Me: No ... not at all ...
So best buy in this order:
  Doran Ring and HP Potion
Now, three items on the money with which, come to us as if we kill one monster every 10 s
  Heart of gold
  Philosopher's Stone
  Kage's Lucky Pick

When you have these items, the next 18 minutes quietly buy a hat, then buy Sorcers. Now collect money on the Rod of Ages, when we sell it to stone.

Now we collect the most important item Zhonya's Void and then at the end of the Abyssal or Thornmail, it all depends if the other team have a lot of auto attack as AD or Mage


Guide Top

Masteries

[PL]

Mastersy są bardzo dobrze rozdane. skupiłem się na cd oraz na tym, żeby szybko i fajnie zdobywać kasę oraz żeby mi nigdy many nie zabrakło.

9/0/21

[Eng]

Masters are very well distributed. I focused on the cd, and the fact that the fast and fun to earn money and that I do not ever run out of mana.
9/0/21


Guide Top

Summary

A teraz na pod sumowanie... Wszystko co tu przedstawiłem jest nastawione na to żeby się farmić. Bo nie wygrywam się samymi zabójstwami a lecz też farmą, pamiętajcie żeby rzucać plamę na stwory i nie dać się zabić... Pamiętajcie też o ward, które was uchronią przed gang.

Życzę miłej gry oraz Penta Kill :) Proszę o opinie i eksperymentowanie z tym bulidem.

I jak widzę tutaj nie podaje dokładnie wszystkich przeliczników :) np cd :)

[Eng]

And now for the sum ... Everything presented here is oriented to the farmić it. Because I do not win the killings themselves, but also a farm, remember to throw a stain on the monsters and not get killed ... Remember also the ward that you will prevent gang.

Have a nice game and Penta Kill :) Please review and experimenting with this Bulid.

And as I see here does not indicate exactly all the conversion factors such as cd :) :)