Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Morgana Build Guide by kuidek

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.23K
Views
7
Comments
4
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kuidek

Morgana solo 1vs2=win Build PL

kuidek Last updated on March 6, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #22 in
Support Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
7
8
9
13
Ability Key Q
2
4
5
10
14
Ability Key W
3
11
15
17
18
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 30


Table of Contents
Guide Top

Chapter 1

PS:Ostatnio zmodyfikowany z powodu zmian możliwości itemów i ich konfiguracji w ostatnich 2 patchach, opis może się cześciowo nie zgadzać:D
Uwaga: ostatnie 3 itemy powinny nam dawać 50% spowolnienia od podstawowych ataków, w przypadku braku zalecam coś innego (prawdopodobnie nowa modyfikacja itemów w nastepnym patchu, zależy od stacków)


Guide Top

Chapter 2

Poniżej krótki opis
dlaczego ten build jest najlepszy, inne są kitowe i taktyka

1. Mamy zamrażanie XD non stop, 2 plamy z 2 czaru i magiczną zbroje non stopXD, dzięki dobrej kolejnosci szybko farmujemy (nabijamy kase na peonach) i kompletujemy artefakty, niszczymy wroga, mamy świetna regeneracje życia i many, 95% cooldownaXD, nikt nie ma szans na solo z nami 1vs1 a nawet 1vs2 ale o tym późniejXD.

2. Dlaczego build jest najlepszy? Bo inne są kitowe za drogie i gówno dają np. 2 kapelusze cholernie drogie daja takiego bonusa do pierwszego strzału co mój drugi item (strzał z grapsa 37% życia), kościana różdzka jest droga i jak ta kropkowana i daje mało przebicia pancerz np. 20 przebicia z rózdzki lub 40% z tej drugiej to tak naprawde 20 - 30 przebicia odporności bo nasz pszeciwnik ma standard 30 magic resista lub jedna tarcze najtanszą z 30 lub z butów, to już lepiej maske kupić, my mamu 25 z butów i 18 z podwójnej plamy, dużo z glifów co w większości przypadków daje 100% magic penetratiion, druga głupota to klepsydra lub zoha ring - morgana to nie fidel nie zadajemy aż tyle magicznych obrazeń żeby rzucać się na wroga z 2 sekundowym ulti i na koniec NAJWIĘKSZA DURNOTA - fioletowa rozdzka - droga, beznadziejna, najczęśćiej powtarzana w innych buildach, a dająca nam tylko troche zdrowia i many - to tylko 2 strzaly od takiego mastera czy xina itp.

3 Taktyka A. kupowanie itemów daje nam speeda niezlego zreszta do farmowania i nabijania kasy kolejnośc - buty 3 pozostałe itemy - ulepszamy buty i pozostałe itemy od konca - następnie 2 pozostałe księgi B. Taktyka spokojnie wyciągamy 1przeciwnika w jungle zamrazamy strzelamy z 2 itema znów zamrażamy, gotujemyXD 2 czar, podbiega 2 champ odpalamy ulti, szybko dobijamy 1 champa (jeśli żyjeXD) i lecimy do 2 - z nim to już nie problem. UWAGA jeśli chcemy atakowac solo 2 naraz i wygrać musicie zakupić thornmail zamiast ostatniej księgi lub przed ostatniejXD

PS PENTAKIL 9XD