Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ryze Build Guide by UberCarrot

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.888
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author UberCarrot

Ryze. Til Pewsen

UberCarrot Last updated on January 20, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
5
8
12
14
15
17
Ability Key Q
1
4
9
10
13
18
Ability Key W
2
7
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Right...

Denne builden gir deg litt Freedom of Chioce, og det blir opp til deg (ettersom hvordan gamet går) hvilke items du starter med.

Start med enten "Meki Pendant" eller "Sapphire Crystal". Om du ønsker å starte å bygge til en tidlig "Rod of Ages" starter du med "Sapphire Crystal" og to Health Potions. "Rod of Ages" er nok den jeg vil anbefale å starte med, siden den vil gi deg mer Health, og gjør at du skal kunne farme uten å være SÅ beskymret for om fienden driver med tidlig harass. Om du føler du føler deg mer selvsikker på at dienden ikke vil gi deg de største problemer med å farme, kan du starte med "Meki Pendant" for å få Infinite mana.

Uansett hva du hart startet med, kjøper du "Boots of Speed". Om du startet med "Sapphire Crystal" bygger du denne til en "Catalyst the Protector" etterfulgt av en "Tear of the Godess".
Oppgrader så skoene til "Sorcerers Shoes" , etterfulgt av "Rod of Ages" (som har Catalyst som et av sine komponenter) og "Archangel's Staff".
Bygg så opp til en "Rabadon's Deathcap", etterfulgt av "Rylai's Crystal Scepter" og "Abyssal Scepter".