Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Blitzcrank Build Guide by hexoPL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author hexoPL

SOLOTOP ROBOCOP BY DYRUS

hexoPL Last updated on July 24, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.Ability Sequence

1
2
Ability Key Q
4
5
Ability Key W
3
Ability Key E

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

ELO SIEMKA TO JA DAJRUS A TO MUJ GAJDZIK DO SOLOTOP BC
SOLOTOP BC JEST DOBRY BO WCIONGACZEM Z WOLFENSZTAJNA JEST (!@!!!!! PRAWDA)


Guide Top

Pros / Cons

PROS:
WCIONGACZ
PODRZUCZACZ
CONS:
ROBOT!!!!! (????)
JEBANY GNUJ


Guide Top

Runes

DOBRE JAKIES WEZ TIERU 2 NAJLEPIEJ BO COST EFFICENT


Guide Top

Masteries

DAJESZ 21 W DEFA BO JAPIERDOLE JAK SMIESZNIE I 9 OFA RZEBY MIEC PENETRACJE PANCEŻA PAPIEŻA (PANCEŻ PAPIEŻ UWAGA GROŹNY!!!)


Guide Top

Items

RASZUJESZ TRIFORSA BO TONS OF DAMAGE
A POTEM GA BO OP (BETTER NERF IRELIA HEHEHEHEHEHEHEHEHEHhehHEHhehHEheHH)


Guide Top

Skill Sequence

I TUTEJ ZACZYNA SIE NAJTRUDNIEJSZA CZENŚĆ :(((
NAJPIERW DAJESZ 2 PUNKTY W PIERWSZOM UMIEJENTNOSC: WCIONGACZ Z WOLWENSZTAJNA
dlaczegO?????
PRZYDA SIE
POTEM DALESZ PUNKTA W PODŻUT DO KOSMOSUW!!!!
A POTEM 2 PKT.SKI W PSZYSPIESZENIE ENERGOOSZCZENDNOKINETYCZNE ZEBY ZAPIERDALAĆ, NIE???
W ULTACZA NIE DAJESZ BO PSUJE CI LAST HITY (TAK MUWIE JA DAJRUS)
DALEJ TO W PIZDU Z TYM LEWELUJ LOSOWE BO NIE PRZYDA SIE


Guide Top

Summoner Spells

BIORE TAKIE ZAWSZE SOM DOBRE!!!
IGNITE ZABIJA LUDZI PODPALENI SOM A JAK SIE PALISZ TO MUSISZ MIEC STRAZ POZARNOM A W LOLU NIE MA TO UMROM, NIE??
FLASH JEST UNBALANCED (NIE TO JAK TA SŁYNNA DEFENCE OF THE DEFENDOR)