Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Udyr Build Guide by saitic1

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.620
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author saitic1

TÜRKÇEDYR

saitic1 Last updated on June 13, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
17
18
Ability Key Q
4
13
14
15
16
Ability Key W
6
8
9
10
12
Ability Key E
1
3
5
7
11
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9


Udyr

Pasifi kullanmayı bilicen aga ilk 5 dkki blue aldıktan sonra b atmadan durmadan stack ormanda ilk b de 1150 gold olduktan sonra pençeyi mavi jung taşı neydi onu alıcan 2 jung itemide mavi taşı alıyoruz çünkü mana ihtiyacımızı o karşılıycak oyun başında ikinci ormana girişimizde 1050 gold olana kadar farm aynı anda stack olucak bu farm 2. basede feneri bitiricez eger hızlıysanız direk ateşe döner zaten 30 stack zor değil 3. orman girişinde 1675 gold topluycaz ve merkürün adımlarını çevikli ile birlikte çekicez ve yaptıgımız stackle birlikte rakip jungu midi topu ezmeye başlayabiliriz aaa adamlar 9 sen 12 lwlsin ben oynarken bazen oyun sonları adcden fazla farmım oluyo bu ilk ben sonra blue spawn olmadan önce solo ejder yapabilirsiniz ki her oyun yapmaya çalışırım önce kaplan sonra anka açmalısınız kaplanın hareket hızı ankanın sürekli etkisi olan ateşi atmanızı hızlandırıcak ve pasifi kullanmak için durmadan hal değişin 3 kes birikince %30 hareket %15 saldırı hızı verir.