Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Varus Build Guide by neonv13

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author neonv13

Varus AP /AS (PL)

neonv13 Last updated on April 26, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
9
10
11
13
Ability Key Q
1
4
5
7
8
Ability Key W
3
12
14
15
17
18
Ability Key E
6
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Co i jak ??

Dobra,a więc Varusa nigdy nie zaczynamy walki do umiejętności. Czemu? Ponieważ W Varusa
Nakłada kołczan rozkładu ( max 3 ładunki ) które wybuchają po użyci umiejętności użytej na cel
na, której się one znajdują oraz zadają one obrażenia procentowe względem maksymalnego HP celu.
A zatem jeśli nasza umiejętność zabiera 5 procent max hp np. 3000 to po założeni i zdetonowaniu
3 ładunków zabierzemy przeciwnikowi 450+obrażenia z umiejętności. :)


Guide Top

Czemu Botrk i Huragan????

Wszystko dlatego że botrk wraz z atakiem podstawowym zadaje 8 procent max hp ( trochę jak nasze
W ). Natomiast huragan ( jak można być łucznikiem bez łuku :P ) sprawi że możemy atakować 3 osoby na raz ( chyba wiadomo o co chodzi ).