Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Varus Build Guide by sogipl

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
2
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author sogipl

Varus Pro Polish Bulid

sogipl Last updated on May 10, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
8
10
Ability Key Q
2
9
12
13
18
Ability Key W
3
7
14
15
17
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 8


Instrukcja

Zawsze przed każdym atakiem ze Skili nakładamy 3 znaki (skil pod w) pozwoli nam to na zadanie większych obrażeń a także będziemy mieli większą szanse na zabicie wroga. Starajmy się być na tym samym lejnie z supportem/tankiem, powód jest prosty Varus jest potężną postacią walcząca z dystansu jednak jego największa słabość jest podobna do słabości Xerteha, czyli kiedy przeciwnik z doskokiem się do nas zbliży mamy niską szanse na zabicie ponieważ nasze HP nie jest zbyt wielkie.