Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by abrakader225

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
2
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author abrakader225

Warwick First PL Guide

abrakader225 Last updated on May 29, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Lane

[VS]

Jungle

Ability Sequence

1
4
5
8
9
Ability Key Q
2
7
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 5


Guide Top

Early

Early u WW jest dość proste, albo ruszasz do jungle, albo idziesz na linie. Wybierz build 1 aby iść pod lane ww, a 2 aby iść pod jungle. Nasz wilczek ma kilka skilli, które go ratują przed kiepskim early. 1 to:czyli jego główny skill do harasu, który ponadto leczy go za tyle samo punktów życia ile damage zada.
2 to:: Bardzo dobry do dobijania Prawie martwych przeciwników
3 to:do ganiania itd. lecz musisz pamiętać, że na początku 1 punkt w ten skill zupełnie wystarczy.


Guide Top

Jungle

Musisz pamiętać, że WW z każdym poziomem zyskuje dużo życia i damage
Zaczynasz od wilków potem idziesz na duchy i golemy. Na 3 lvl idziesz na Blue Buff i używasz na wejściu, Pamiętaj o stałym używaniu: Potek.
Pamiętaj również, że możesz zostać zgankowanym na samym początku szczególnie w rankedach.


Guide Top

Przedmioty

Ide nim kompletnie pod AS, proszę o brak komentarzy typu: "pod AS lami" według mnie pod AS jest dobry...
1 Przedmioty to coś pod jungle wrazie czego gdybym jedank chciał po-junglować, reszta to typowy AS + niewielki Cryt


Guide Top

Partnerzy na linie

Dla WW najlepszy partner musi być typowym rasherem jak np.: Xin Zaho albo Jax nie możesz isć z glass range jak : Ashe albo Cait Ewentualnie możesz się udać na linie z jakimś tankiem: Morde albo najlepszy dla WW Mundo


Guide Top

Podziękowania

Dzieki za przeczytanie i skorzystanie z mojego buidla :)