Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Yorick Build Guide by lukearoo

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.19K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lukearoo

yorick epic solo toper

lukearoo Last updated on February 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #9 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

3
7
10
12
13
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
1
4
5
8
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Ogólnie

U yoricka najważniejsze sa last hity.. Musimy dużo farmić i jak najszybciej kupić łezke, żeby ją stackować. Buty kupujemy po łezce! Yorick ma dobry harras, więc polecam combo na przeciwnika w+e .
Q - skill ad | W - skill ap | E - Skill ad


Guide Top

Runes

Bierzemy runy pod ad, dlatego że nasz ghule mają przeliczniki z naszego AD :) Można oczywiście wziąć armor penetracje ale ghule będą lały mniejszy dmg.


Guide Top

Summoner Spells

Polecam wziąźć teleport + flash/ignite. Umożliwi nam to szybki powrót na linie, pomoc w innych liniach, szybkie tp do dragona/barona.


Guide Top

Skill Sequence

Nie maxujemy jako 2 skilla W dlatego, że jest on pod AP . Tak wiem - spowalnia, ale zadamy większy dmg jak podejdziemy z Q .


Guide Top

Team Work

Najważniejszym skillem u yoricka jest jego ulti. Jak go użyć, żeby wygrać team-fight? Nigdy nie używaj go na junglera, off-tanka, siebie, supporta TYLKO na ad carry! (chyba, że nie ma dmg...) 2x Ad carry - 6v5 w team fight'cie ! Zazwyczaj po takim walnięciu ulta tf kończy się w 6 sekund lub szybciej. Dodatkowym plusem jest to, że nawet jeżeli nasz ad carry padnie - powstanie na 10 sekund i będzie mógł dalej nawalać (nasza kopia znika)