Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Cho'Gath Build Guide by Ravenno

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.33K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ravenno

Cho'Gath Ap/As 3 v 3

Ravenno Last updated on October 1, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
14
17
18
Ability Key W
4
10
12
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
2/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
3/
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Table of Contents
Guide Top

Build

Zaczynamy z doran ringiem i idziemy na solo, po czasie jak uzyskamy odpowiednią ilość pieniążków kupujemy bootsy oraz daggera, jeśli mamy problemy na linii możemy również zainwestować w health potion i mana potion. Priorytetem są sorcererki, jak wiadomo MS trzeba mieć duży im szybciej je kupisz tym lepiej. Następnym przedmiotem jest Stinger którego przeistaczamy potem w Nashor tootha. W między czasie wiadomo health potki i mana zależnie od potrzeb później już lecimy tak jak w buildzie, a doran ringa sprzedajemy i kupujemy wit's enda. Sam osobiście nie dotrwałem do tego momentu gry żeby kupić wit's end'a. Czemu taki a nie inny build? Po rozegraniu wielu gier Cho'Gathem myślę że ten build jest dla niego najlepszy, przepraszam ale nie chce mi się tłumaczyć czemu. Powiem w skrócie tyle, że jesteśmy trudni do pokonania mając dużo życia wraz ze zjadaniem z ulti. Dużo AP, oraz dużo AS.


Guide Top

Skill Sequence

Ważne jest by wymaksować "Q" - ładny dmg, oraz koszty many niezmienne.
Nie muszę wspominać, że również priorytetowym skillem jest nasze ulti.
W kwesti "W" i "E" jest kwestia sporna. Opisałem tutaj taki rozkład skillów, gdyż głównie ten build kieruje pod skill "E". Jeśli Chcesz zadawać większe obrażenia z "W" kosztem większej many - maksuj "W". Jeżeli chcesz mieć większy dmg z auto attacku - lecisz w "E". Wszystko zależy przeciwko komu gramy, jeśli przeciwko melee, to radziłbym maksować "E".


Guide Top

Masteries

0/21/9 Ładujemy 21 w drzewko drugie ze względu na to że musimy być wytrzymali, a drzewko trzecie wiadomo, im szybciej mamy większy lvl tym większa przewaga.