Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Elise Build Guide by uniwars

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.10K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author uniwars

ELISE AD SOLO TOP.

uniwars Last updated on October 30, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #15 in
Jungle Role
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Chapter 1

IF YOU WANT ENG WERSION JUST COPY AND Google TRANSLATE <POLAND-ENGLISH>

Trochę nietypowy build ze względu na to ze elise ma same konwertery w ap.
No dobra objaśniam, Tym buildem idziemy na linie "solo top" pod postacią pająka, głownie skupiamy swoja uwagę na dobijaniu stworów "last hit" etc (farmi się całkiem przyjemnie przydatne są pajączki co często "last hit" stwory i my dostajemy $$$), co nie oznacza ze nie możemy gnębić przeciwnika z dystansu pod postacią człowieka. Pierwszy powrót do bazy robimy przy 1200$ kupujemy wtedy buty i kose na kradzież zdrowia (nie pamiętam nazwy :)) a następnie gdy cooldown z "teleport" zejdzie lub według własnych upodobań ;).

Żeby dogonić przeciwnika oczywiście "E" (na daleki zasięg) Lub "Q" (na bliski kontakt)
Oczywiście podczas walk drużyn używamy "E" tylko na magów lub AD carry żeby przebić się przez tanków.

Podczas ucieczek przed szybszymi postaciami możemy przejść w postać ludzka i rzucić siec na przeciwnika co da nam parę sekund więcej na ucieczkę.

Miłej gry, powodzenia ;P