Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by McArthec

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author McArthec

Homework

McArthec Last updated on October 7, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #7 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats
Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
3/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
3/
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Guide Top

Szybki first blood.

Singed szybki teleport do wieży i ward przy wrogim blue ----> Irelia i Cho teleport do blue. Uder i Alistar starają się jak najszybciej dotrzeć do grupy. Gang na junglera i zabieramy blue.


Guide Top

Początek.

Singed solo top.
Cho mid.
Udyr jungla.
Irelia, Alistar bot.

Singed z teleportem powinien długo dawać sobie rade solo na górze, a jego głównym zadaniem jest się nafarmieniem. Raczej nie powinien potrzebować gangów.

Cho na midzie na starcie stara się dobijać miniony. Gdy przeciwnik za bardzo puszuje Udyr go ganguje. Po pierwszym powrocie do bazy Cho nie powinien mieć problemów z maną, a tym samym z przeciwnikiem.

Udyr Jak najszybciej oczyszcza jngle, ganguje się na midzie i bocie. W szczególności na bocie.

Irelia i Alistar mają najtrudniejsze zadanie, utrzymania się na lini i dobrej famy dla Ireli. Gdy jest taka potrzeba Alistar kupuje różowego warda, by Udyr miał łatwiejszy gang.

Ogólnie.
Singed, Cho i Irelia maksymalnie wykorzystują teleport, nie dając przeciwnikowi na push i ewentualnego kila. Udyr głównym zadaniem będzie miał gangi na bocie.
Czekamy na midgame.


Guide Top

MidGame.

Maksymalnie wykorzystujemy teleport na gangi.
TowerDive będzie kluczem do zwycięstwa.


Guide Top

LateGame.

Pierwszy zaczyna Singed z Ulti i reszta jak leci.
Przy takim zgraniu co mamy nie powinno być problemu z ubiciem wszystkich ;P


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion