Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jarvan IV Build Guide by Qczen123

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.25K
Views
0
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Qczen123

Jarvan IV - Attack Damage

Qczen123 Last updated on July 28, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #12 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
7
10
11
14
Ability Key Q
4
9
13
18
Ability Key W
2
5
8
12
15
17
Ability Key E
6
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Historia

Członkowie rodu Tarczy Światła, tworzący od wieków rodzinę królewską Demacii, przez całe życie walczyli przeciwko tym, którzy zagrażają demaciańskiej etyce. Mówi się, że każdy w tym rodzie przychodzi na świat z niechęcią do Noxian we krwi. Jarvan IV nie jest tu wyjątkiem, choć to pierwszy członek Tarczy Światła urodzony w erze League of Legends. Tak jak jego przodkowie, prowadził demaciańskie wojska w krwawych potyczkach z Noxianami, często odnosząc rany w walkach u boku sojuszników i swoich towarzyszy. Jego największą klęską było to, że dał się wyprowadzić w pole i pojmać noxiańskiemu batalionowi pod wodzą Jericho Swaina. Prawie stracił przy tym życie, jednak uratowała go Nieustraszona Gwardia, elitarna demaciańska formacja dowodzona przez przyjaciela z dzieciństwa Jarvana, Garena.

Ci, którzy znają księcia, uważają, że niewola zmieniła go. Xin Zhao powiedział: „Przestał patrzeć na rozmówcę, jego wzrok przenikał go. Spoglądał na coś, od czego nie mógł oderwać wzroku.” Pewnego dnia, bez ostrzeżenia, Jarvan IV osobiście wybrał grupkę demaciańskich żołnierzy i opuścił miasto, poprzysięgając, że odbędzie „pokutę". Z początku tropił i polował na najniebezpieczniejsze bestie i bandytów w północnym Valoran, ale szybko go to znudziło. Udał się na południe od Great Barrier. Tylko on wiedział, czego szuka. Zaginął na prawie dwa lata. Wielu zaczęło podejrzewać najgorsze, gdy nagle książę wrócił, witany fanfarami na ulicach Demacii. Jego zbroja przyozdobiona była kośćmi i łuskami nieznanych stworów. W oczach zaś kryła się mądrość spotykana raczej u osób z większym doświadczeniem życiowym. Z tuzina żołnierzy, którzy z nim wyruszyli, wróciło tylko dwóch. Głosem niewzruszonym i chłodnym niczym stal poprzysiągł, że rzuci wrogów Demacii na kolana.

- Istnieje tylko jedna prawda - znajdziesz ją na ostrzu mej lancy. – „ostatnie słowa" Jarvana IV, podczas jego nieudanej egzekucji.