Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Udyr Build Guide by KayeeeN

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KayeeeN

Jungle Udyr - 5.16 best build (PL)

KayeeeN Last updated on August 30, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Jungle Udyr Build

Udyr Build

Ability Sequence

6
17
18
Ability Key Q
2
8
10
11
12
Ability Key W
4
13
14
15
16
Ability Key E
1
3
5
7
9
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Runy

Nie udało mi się zrobić run normalnie więc wypisze je wam tutaj:

- Marki: 9x Attack Speed

- Pieczęcie: 9x Armor

- Glify: 9x Magic Resist

- Esencje: 3x Attack Speed


Guide Top

Cześć!

Tu znowu ja. Wybrałem Udyra ponieważ jest genialnym junglerem. Dzieki stunowi z E oraz bardzo dużej sile ataku z R jest zabójczy. Proste combo: E + R + Autoataki. Do tego ewentualnie możemy dodać W, jednak nie jest to konieczne. Udyr słynie z bardzo dobrego late game i pomimo tego, że początek też ma genialny, to ja jednak lubie nim grać właśnie ze względu na wyżej wspomniany late game. Co do czyszczenia jungli... Solo Baron? Solo Drake? Żaden problem. Jego ganki też są bardzo dobre. Dużo osób zamiast Błysku wybiera Ducha. Jednak receptura na ganka z flashem jest prosta a za razem genialna: Flash + E. Przeciwnik jest ogłuszony, więc my i nasz na przykład top'er bez problemu możemy go zabić. Podsumowując Udyr jest przez wielu niedocenianym junglerem, a dzięki niemu spokojnie możemy ,,skopać tyłki" przeciwnikom. Dziękuje, życzę dobrych wrażeń. ;)