Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kassadin Build Guide by Ravenno

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
2
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ravenno

Kassadin AP build

Ravenno Last updated on October 2, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Runes

Marki: takie a nie inne ze wzgledu na to ze flat ap/ap per lvl sa nieoplacalne
Seal: survi
Glyph: glyphy daja najwiecej ap per lvl z tych trzech wiec dlatego w nie inwestujemy
Quint: daja nam dobry poczatek


Guide Top

Summoner Spells

Dlaczego cleanse? uratuje nam tylek z niejednych opresji i jest napewno lepszy niz flash, ze wzgledu na to ze kassadin ma swoje ulti jako flasha. Ignite zas pozwala nam na zrobienie fb i w pozniejszej fazie gry jest rowniez przydatny.


Guide Top

Items

Zaczynamy z palka do mana regen i 2 potkami. Jak uzbieramy kase kupujemy tear'a i zbieramy na butki, wraz ze soulstealerem. Nastepnym elementem na ktory zbieramy jest rod of age, musimy zaopatrzyc sie w niego w miare szybko ze wzgledu na to ze stackuje sie dosc dlugo.
Pozniej tak jak jest napisane.


Guide Top

Skill Sequence

Wpierw maksujemy Q , oraz w kazdej chwili jak mozemy R.
W nasz skill W dodajemy tylko na 4 lvl'u po to aby mozna bylo dluzej utrzymywac sie na linii, a jak wiadomo kassadinowi mana puchnie dosc szybko.
E maksujemy zaraz po Q.