} Leona Build Guide : Leona Ss <<--10 :: League of Legends Strategy Builds
Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Leona Build Guide by Vn.LeonaS10

Support Leona Ss <<--10

Support Leona Ss <<--10

Updated on June 16, 2021
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Vn.LeonaS10 Build Guide By Vn.LeonaS10 1,484 Views 0 Comments
1,484 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Vn.LeonaS10 Leona Build Guide By Vn.LeonaS10 Updated on June 16, 2021
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Di chuyển phạm vi (nhỏ)

1 2
Sorcery
Phase Rush
Nullifying Orb
Celerity
Waterwalking

Resolve
Demolish
Bonus:

+8 ability haste
+6 Armor
+6 Armor

Spells:

Ưu tiên cho vị trí hỗ trợ
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Leona Ss <<--10

By Vn.LeonaS10
ĐẦU Game
Hãy chắc chắn rằng khi bạn giao tranh với kẻ thù, bạn sử dụng Eclipse (Kỹ năng thứ 2), nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều khả năng chống chịu.
-- Leona có tiềm năng di chuyển rất lớn vì bộ combo tuyệt vời của cô ấy.
-- Bạn có thể đi đường giữa và giúp đỡ đội của mình bằng cách cố gắng giành lợi thế hoặc thậm chí có thể hạ gục người đi đường giữa của đối phương.
LATE GAME
Nó thực sự quan trọng như một sự hỗ trợ để ở lại với nhóm của bạn! Công việc của bạn là cố gắng tập hợp nhóm của bạn để tham gia một cuộc chiến đồng đội lớn, đây là nơi bạn phát triển.
-- Nếu bạn có thể tấn công đội đối phương hoặc một mục tiêu quan trọng mà bạn cần phải giết và nhóm của bạn có thể theo dõi và giết tất cả mọi người, bạn có thể giành chiến thắng trong trò chơi! Nếu không thể, lựa chọn tốt nhất bạn có là đeo bám AD carry (Nhà vô địch đường rồng).
-- AD Carry trong đội của bạn là một trong những nguồn sát thương chính và việc giữ cho anh ấy / cô ấy sống sót thực sự rất quan trọng! Sử dụng tất cả khả năng kiểm soát đám đông của bạn có sẵn cho bạn vào kẻ thù và cố gắng hết sức để ở trong AD của bạn để giữ chúng an toàn.
Phần Kết
1.
League of Legends Build Guide Author Vn.LeonaS10
Vn.LeonaS10 Leona Guide
Vote Vote
Leona Ss <<--10

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide