Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by tim45

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.68K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author tim45

Nasus+

tim45 Last updated on March 29, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #27 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

4
10
13
15
18
Ability Key Q
2
8
12
14
17
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 13

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Chapter 1

Nazwa ��redniowiecze oznacza â��wieki ��rednieâ��, kt�³rym to mianem tw�³rcy renesansu okre��lali okres mi��dzy staro�¼ytno��ci��, a swoj�� epok��. ��redniowiecze jest epok�� dominacji Ko��cio��a, kt�³rego ideologia wywiera olbrzymi wp��yw na mentalno���� odczucia i dzia��alno��ci cz��owieka tamtych czas�³w- Ten oto pogl��d na epok�� ��redniowiecza jest g����boko wyznawany przez wsp�³��czesnych nam ludzi. Sama muz�� przyzna��, �¼e dop�³ki si�� nad tym naprawd�� nie zastanowi��am r�³wnie�¼ my��la��am podobnie. Tymczasem wbrew wszelkiego rodzaju zarzutom ��redniowiecze to nie poczekalnia mi��dzy dwoma r�³�¼nymi ��wiatami, to nie ciemna luka w historii ludzko��ci, lecz to okres tworz��cy nowy ��wiat, ten sam, z kt�³rego si�� wywodzimy z
Podobna praca 70%

Charakterystyka ��redniowiecza.
ca���� nasz�� kultur�� i do kt�³rego w spos�³b nieunikniony ci��gle musimy wraca��.
W mojej pracy chcia��abym prze��ama�� stereotyp dotycz��cy tzw. â��wiek�³w ciemnychâ�� i udowodni�� , �¼e by�� to w rzeczywisto��ci jeden z najbardziej barwnych i niezwyk��ych okres�³w historii, wspania��ej sztuki, architektury i literatury.
Niektorzy mog�� twierdzi��, �¼e nauka w okresie ��redniowiecza pozostawa��a pod pe��n�� kontrol�� Ko��cio��a i dostosowana by��a do potrzeb religii. Tote�¼ rozwija��y si�� tylko pewne nauki, np. teologia, filozofia, natomiast inne, jak medycyna, przyrodoznawstwo, mia��y niewielkie mo�¼liwo��ci rozwoju. Zupe��nie nie zgadzam si�� z tym pogl��dem. Przeciwnie , przecie�¼ na Uniwersytecie Krakowskim, kt�³ry by�� jedn�� z naj��wietniejszych uczelni europejskich, gdzie rozkwita��y r�³�¼ne nauki, kwit��a nie tylko teologia i filozofa lecz r�³wnie�¼ matematyka , astronomia, filozofia przyrody, logika, teologia, prawo mi��dzynarodowe, historia i filologia.

Nale�¼y tak�¼e zauwa�¼y��, �¼e to przecie�¼ nie w okresie odrodzenia, lecz w��a��nie w ��redniowieczu powo��ano do istnienia niezliczone szko��y i ok. czterdziestu pierwszych uniwersytet�³w. S�� to min. uniwersytety w Bolonii, Oksfordzie, Cambridge, Padwie. To ��redniowiecze stworzy��o szkolnictwo dost��pne dla wszystkich stan�³w. Na synodzie w Voison (529) zdecydowano, �¼e ka�¼dy kap��an miejskiej parafii powinien zatrudni�� u siebie lektora, kt�³ry b��dzie naucza�� m��odzie�¼. Ta s��ynna uchwa��a traktowana jest jako akt powo��ania do �¼ycia szkolnictwa powszechnego. Szkolnictwo powszechne, tworzone i utrzymywane przez Ko��ci�³��, wspiera�� tak�¼e Karol Wielki , kt�³ry wyda�� w roku 797 nakaz, na mocy kt�³rego zarz��dzi�� otwarcie przy ka�¼dym ko��ciele szko��y, w kt�³rej mieli si�� kszta��ci�� ch��opcy pragn��cy podj���� nauk��.
Szko��y przyklasztorne kszta��ci��y ch��opc�³w i dziewczynki! Kobieta mia��a wi��cej do powiedzenia ni�¼ nie jedna dzi��. Niewiele os�³b wie, �¼e kobiety ��redniowiecza mia��y du�¼o wi��ksz�� swobod�� polityczn�� i prawn�� ( mog��y np. posiada�� i sprzedawa�� ) ni�¼ w wiekach "o��wieconych". Oczywi��cie kobiety nie mia��y takich samych praw jak m���¼czy�ºni ale i tak jest to du�¼y krok w kierunku r�³wno��ci , krok kt�³ry zosta�� powt�³rnie zahamowany w epoce odrodzenia. Zak��amaniem i kompletn�� ignorancj�� jest wychwalanie renesansu, epoki ,w kt�³rej tak dyskryminowano kobiety. A ��redniowiecze, w kt�³rym panowa��y o wiele korzystniejsze i bardziej sprawiedliwe pogl��dy , nazywa�� â��wiekami ciemnymiâ��.
Kolejnym argumentem na poparcie mojej tezy jest to, �¼e pesymizm wielu autor�³w ��redniowiecznych w ocenie �¼ycia doczesnego oraz niech���� do ludzkiej mi��o��ci i przekonanie o znikomo��ci cia��a ludzkiego nie by��y tak dominuj��ce w mentalno��ci ludzi tej epoki, jak to pr�³buj�� w nas wm�³wi�� r�³�¼ni jej krytycy. ��redniowiecze to czasy skrajno��ci. �»yj�� w�³wczas asceci praktykuj��cy tzw. dzik�� ascez��, biczownicy, pokutnicy, pustelnicy, ale tak�¼e weseli, a�¼ ponad miar��, goliardzi, trubadurzy s��awi��cy ziemsk�� mi��o���� i rozpowszechniaj��cy poezj�� mi��osn��. To przecie�¼ ��redniowiecze wytwarza wiele nie��miertelnych historii mi��osnych, z opowie��ci�� o Tristanie i Izoldzie na czele.
Celem literatury ��redniowiecza by��o pouczenie, wychowanie, tworzenie odpowiednich postaw moralnych, st��d cz��stym motywem jest popieranie dobra i pot��pianie z��a. Literatura ��redniowiecza utworzy��a dwa wzorce osobowe â�� ��wi��tego i idealnego rycerza. â��Legenda o ��w. Aleksymâ�� prezentuje wz�³r ��wi��tego. Posta�� ��wi��tego zach��ca do pomagania biednym, dzielenia si�� dobrami materialnymi, po prostu do mi��o��ci do drugiego cz��owieka. Drugi wzorzec osobowy â�� to ��redniowieczny, nieskazitelny rycerz, kt�³rego dewiz�� �¼yciow�� s�� s��owa â��B�³g, honor, ojczyznaâ��. â��Pie��ni o Rolandzieâ�� prezentuje taki wz�³r. Wizerunek Rolanda stanowi przyk��ad osobowy ��redniowiecznego rycerza, kt�³ry s��u�¼y wiernie Ojczy�ºnie, kr�³lowi i Bogu. Wysoko ceni honor i prezentuje wiele cn�³t rycerskich.

Wiele os�³b uwa�¼a , �¼e ��redniowieczni ludzie byli brudni, brzydcy i okropni. Wyczyta��am jednak , �¼e �³wcze��ni ludzie nosili bielizn��, k��pali si�� co tydzie�� lub dwa. Bardzo im zale�¼a��o na wygl��dzie zewn��trznym. Nie tylko my mamy zmys�� powonienia . i w ��redniowieczu istnia��y publiczne ��a�ºnie. Ludzie za��atwiali swe potrzeby w wyg�³dkach, a nie gdzie popadnie, u�¼ywano pachnide�� i chodzono w czystych ubraniach. K��piel by��a przyjemno��ci�� i dlatego niekt�³rzy mnisi niestety jej nie za�¼ywali, jednak nadal si�� myli. Oczywi��cie nie mogli oni dor�³wna�� ludziom wsp�³��czesnym ale my��l�� , �¼e dba��o���� o higien�� intymn�� i og�³lny wygl��d jest dowodem , i�¼ byli to ludzie estetyczni, kochaj��cy pi��kno i porz��dek