Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus Build Guide by kuidek

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.26K
Views
0
Comments
3
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kuidek

Nasus build + poradnik PL

kuidek Last updated on January 19, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
4
5
11
13
Ability Key Q
1
7
10
15
16
Ability Key W
2
8
9
17
18
Ability Key E
6
12
14
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 13

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 16


Dlaczego te itemy?

Nasus to warior recomended czyli preferowany wojownik
miałem pisać o itemach i poradnik ale najważniejsze sa runy - te kompletowałem miesiąc, jak ktoś wypróbuje to sam sie skapnie o co kaman, dobra skomentuje każdy pelny item , pamietajmy że kolejność ma znaczenie patrz wyrzej;

1 Buty - nasz podstawowy armorek

2 Plemienna zbroja - z początku gry nie mamy stuna ani helera - dlatego to dobry item

3wlucznia atmy - 3w1 - nasz podstawowy pancerz z butami - ponadto w miare dobre szansa krytyczna - 2% AD to miły smaczek zwłaszcza po ulti

4 Trujca mocy używając 1 skila czaru mamy 2 atak równie dobry jak 1 w rezultacie zadajemy taki damage atak jak bysmy udeżali normalnie 2x szybciej po skompletowaniu trujcy mamy 50% szans na krytyczne

5 Ostrze nieskończoności X2 daje nam 100% krytycznych

6 Mozemy kupic 2x krwiopijce zamiast ostrzy albo ostrze i krwiopijec jak kto woli

2 ostrza dadza nam jakieś 1300 obrażeń z pirwszym czarem i tyle samu 2 cios
2 krwiopijce dadzą około 600 obrażen z 1 spelemi 150 zycia
na ulti zadajemy mega obrażenia

No dobra combo = q 2 ciosy w e q 2 ciosy r i bijemy 2 champa