Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Pantheon Build Guide by Szabat

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Szabat

[PL]Pantheon - This is Sparta!(Darius Patch)

Szabat Last updated on May 25, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Pantheon Build

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #16 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
1
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Read

Hi. It's my first tutorial. It is in Polish language, so if you don't understand, just don't comment. Thanks.

Witam. To mój pierwszy poradnik. Chciałbym wam przedstawić mój sposób budowania Pantheona. Czekam na krytykę.


Guide Top

Dlaczego właśnie taki build?

Ano, na początek możemy wziaść Ostrze, chociaż nie musimy. Drugi item to oczywiście buty. My się robimy pod DPS z lekkimi resistami i hp. Szybki Wampiryczny Kostur, aby przedłużyć przeżywalność na linii. Następnie K.W Miecz, z którego złożymy Ostrze Nieskończoności. Lodowy Młot dla HP, ataku oraz slowa z podstawowego ataku. Krwiopijec dla ataku oraz zwiększonego life steala. Końcowe Yomumu dla ataku, krytyka oraz penetracji pancerza. Pod koniec mamy ok. 2.7k HP oraz +320 ataku z lekko nastackowanym Krwiopijcą.


Guide Top

Runy

Takie runy wybrałem, ponieważ mają one nam zapewnić ostry early game. Troszkę armora, dla przedłużenia pobytu na linii, nieco magic resistów(nie wiadomo z kim przyjdzie nam walczyć) oraz armor penetration, dla mocnego harrasu z


Guide Top

Early Game,Mid,Late.

Naszym zadaniem w early jest nie dać się zabić. Zabijamy jak największa ilość minionów, oraz harrasuje wroga, rzucając oszczepem, odczekając kilka sekund, stunując go, walnąć z E i pożegnać Q. Można też stunować, walnąć z Q, włączyć E i po odczekaniu kilku sekund rzucić oszczepem na koniec. Na tych runkach i tylko Ostrzem Dorana, taki burst potrafi ściągnąć pół hp.

Medium game, to faza, gdzie się rozkręcamy. Gankujemy z użyciem ulti, odrazu używająć stuna. Łatwo wpadają kille, najłatwiej się tu nafarmić. Nie zapominamy o last hittowaniu!

Late game, to okres, gdzie troszkę słabniemy. Jednak nieznacząco. Przy dobrze rozegranym early i mid, dalej zabijamy wszystkich bez problemu. Full build nam tylko w tym pomaga. Ciągle last hittujemy, co się da. W przypadku carryowania gry, last hittujemy też wrogów :3


Guide Top

Czy taki build jest dobry?