Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by Velkmir

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.105K
Views
3
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Velkmir

Rengar Assasin build [PL]

Velkmir Last updated on August 23, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #22 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
7
8
9
Ability Key Q
2
5
10
14
17
Ability Key W
3
12
13
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Rengar Łowca

Rengar największy łowca w Valoran. Kawał silnego chłopa, Wychowany przez innego łowcę poznał sztukę bycia łowcą.


Guide Top

Przedmioty

Tak więc na początku kupujemy Vampiric Scepter na początku ładnie się leczymy atakując, następnie tp i kupujemy boots of speed i Bonetooth Nacklace. Gdzy będziemyt mieć killa i pofarmimy wracamy kupujemy berserki. gdzy uzbieramy dość dużą ilość hajsu kupujemy long sworda i B.F. Sword. Gdy zdobędziemy kilka fragów kupujemy Last Whisper. Na sam koniec ostrze nieskończoności i plemienną po kolei katujemy przeciwników.


Guide Top

Rozgrywka

Najważniejszą rzeczą w grze Rengarem to krzaki + "Q" skill. zawsze to z nich atakuj. Na początku jest ciężko ale w końcowej fazie gry rozwalasz wszystkich naładowanym skilem "Q".
Postaraj się nie atakować w team fight pierwszy tylko zaczaj się gdzieś w krzakach lub używając "R" skill by zabić supportów, mają zazwyczaj mało hp, a ty naładowanym na max "Q" skill zabijesz na 1 hita lub połowę hp. A drużyna jeśli będzie ogarniała rozwali tank'ów. Nie żałuj "R" skill pomóż drużynie pokazać gdzie znajdują się wrogowie.