Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Riven Build Guide by Bifero

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.11K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Bifero

Riven offensive Build PL

Bifero Last updated on May 10, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #18 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
3/
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Zalety i Wady

Zalety

  Dobry , końcowy dmg
  Dobre przeliczniki ad
  Efektowne skille
  Daje wiele przyjemności

Wady
  Papierowa w early
  Krótki stun


Guide Top

Early Game and Late Game

Riven nadaje się zarówno do jungli jak i na solo top.
Jest to potężny champ jednak na początku należy zachować ostrożność. Dopiero po złożeniu Frozen Maleta można śmiało wbijać się w 1 czy 2 champów z q a następnie stunować z w by zainicjowac walkę...

Jedyną rolą Riven w early gamie jest inicjacja walki oraz masowego klikania q i w.

Warto pamiętać by przed każdą walką załączyć swoj ultimate.


Guide Top

Runy

Z runami jest sprawa prosta.'
Żółte na obrone pod jungle bądz solo top.
Niebieskie na odporność na magie mają nas wspomóc w walce przeciw ap carry przeciwnego teamu.
Czerwnoe oraz esencje na przebicie pancerza ponieważ przydadzą się nam w early game. Niektórym postaciom na 1 lvlu pancerz redukowany jest do zera.