Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by OndraBos

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.362
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author OndraBos

Ward a jak na ně - Princezna Nella edition

OndraBos Last updated on June 21, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Úvod

Je mi ctí, Ti slavnostně předavit průvodce Wardy a jak na ně.

Na začátek tě zasvětím do nejdůležitější činnosti supporta a to je "wardění". Pomocí žlutého trinketu/wardy můžeš odhalit část mapy. Díky tomu má team přehled o mapě. Samozřejmě musí být wardy na sparvných mýstech. Nejduležitější je mít wardu u draka


Příklad vardění za Modrý tým


Navšech zelených místech by měli být wardy, pro tebe jako supporta je nejduležitější to místo u draka a to křoví za ním (jedno jest-li to víc nahoře nebo víc dole).Kvůli tomu je důležité koupit Sightstone/Zřící kámen. Pokud budeš mít zájem udělám mapu i pro Červenou stranu


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion