Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao Build Guide by nozownik

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author nozownik

Xin Zhao [Polish]

nozownik Last updated on November 25, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #2 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
5
8
10
13
Ability Key Q
3
4
7
9
12
Ability Key W
2
14
15
16
18
Ability Key E
6
11
17
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Krótki wstęp

Cześć i czołem, witajcie w poradniku do Xin Zhao w którym znajdziecie dość przydatne rady jak rozpierdalać system tym kolesiem.


Guide Top

Runy

W sprawie run to jest proste: mogą być takie jakie są w poradniku, ale możecie też zmienić Seal'e na AS a Quinty na Armor Penetration, jak kto woli.


Guide Top

Masterki

Masterki nie co ofensywne, ponieważ dodałem Havoc'a, nie co dziwne ale dodaje sporo DMG'a, mówie wam to, możecie go nie używać a zamiast niego dać w regen HP albo w HP per lvl.


Guide Top

Itemki

Itemki to macie podane ale tak dla pewności mówię, że macie do wyboru: Berserki/Mercury, Bloodthirster/Frozen Mallet.


Guide Top

Summoner Spell'e

Co do Summoner Spell'ów polecam Exhaust'a i Flash'a, może być za Exhaust'a Ignite/Ignite + Ghost, różnie może być to już co wolicie.


Guide Top

Plusy / Wady

Plusy:
Naturalny Heal.
Jest nie do powstrzymania gdy jest na feedowany.
Niezwykle szybki.

Wady:
Nieco powolna "gra" bez itemów.
Podatny na CC.
Nie posiada mechanizmu ucieczki (oprócz prędkości).


Guide Top

Pożegnanie

Więc to już jest koniec tego poradnika! Wiem, że troche krótki ale nie ma za bardzo co opisywać, jest to mój pierwszy poradnik na tej stronie. Życzę wam rozpierdolu na Summoner's Rift!