Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao General Guide by TheMrZordon

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author TheMrZordon

Xin Zhao Polish Guide

TheMrZordon Last updated on October 17, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
8
10
12
13
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Xin Offtank ?!

Wg. Mnie Xin Jako Offtank jest lepszy od standardowego Xina na Atack Speed oraz Crit , gdyż może ustać więcej w teamfighcie i co za tym idzie zadać większy damage.


Guide Top

Przedmoity

Przedmioty zostały dobrane tak by mieć jak największy damaga , ale też być wytrzymałym.
Ale czemu Heart of Gold - odpowiedź jest prosta Gold per 5 oraz survi (A sam Omen nie jest złym przedmiotem na Xina)
Co do butów wybrałem Mercury ponieważ jak na Bruisera przystało powinien zadać duży damage a efekty Crowd control tylko mu z tym przeszkodzą więc skrócimy je za pomocą butów.
Hexdrinker i Phage są to świetne itemki a szczególnie kiedy są razem, oba dają to czego Xin potrzebuje.


Guide Top

Styl Gry

Xin powinien farmić , farmić i jeszcze raz Farmić !!!
Jego rolą jako Bruiser jest inicjacja Teamfightu wbicie dmg i wyjscie z niego.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion