Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ashe Build Guide by Crystalz

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Crystalz

Ashe -- The Basic Carry

Crystalz Last updated on September 16, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #10 in
ADC Role
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

3
7
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
8
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Skill Sequence

+skill Q không dùng để farm quái...chỉ dùng khi rượt đuổi
+skill W được dùng để farm và harass đối phương nhưng phải chú ý vì Ashe có lượng mana tương đối thấp,dễ bị gank sớm
+skill E dùng dể lấy sight đồng thời được cộng thêm tiền nên cần phải nâng 1 điểm...do skill free mana nên phải tận dụng hết tối đa...sử dụng vào những lúc cảm thấy không an toàn
+skill R có thể dùng để mở combat từ phía xa...có thể dùng để kết liễu đối phương ở lane hoặc hỗ trợ đồng đội ở các lane khác...chú ý khi bắn sang các lane khác cần phải PING cho đồng đội để có thể phối hợp tốt...nên tìm ở vị trí thích hợp để có thế dính đối phương nhiều lane [tốt nhất là canh vị trí sao cho đối phương ở top và mid [có thể cả lane btm] và mình đứng thành 1 hàng thẳng