Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by SkajlafPL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.35K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SkajlafPL

Master YI Polska AD Carry

SkajlafPL Last updated on December 4, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
11
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Table of Contents
Guide Top

Wprowadzenie

Witam. Oto mój pierwszy build na MobaFire. Build własnego pomysłu (pewnie i tak większość na niego wpadła ale cóż zrobić). Build to typowy AD Carry Master YI. Dobra koniec tej przemowy i przejdźmy do konkretów. Doceńcie moją prace na prawdę się męczyłem aby to napisać.


Guide Top

Specjalizacje

Opis specjalizacji. Na początek Gniew Przywoływacza. Mały bonus z czasem odnowienia jest dobry na początku gry. 5 AP i AD bonusowego na start może nie wydaje się może duży ale zawsze coś na ten start.

Brutalna siła też dobra na sam początek z tego względu że daje małego bonusa do ataku.

Żwawość to z kolei dodatkowa prędkość ataku. Może się przydać do specjalnej umiejętności, jak i do Stylu WuJu który zwiększa obrażenia czyli w ten sposób szybsze wzmocnione obrażenia.

Ekspert broni daje nam 10% przebicia pancerza. Przyda się jeżeli będziesz miał tanka na linii albo też na AD/AP carry. Zawsze to mocniejszy atak.

Skuteczność jest dopiero tak na prawdę w late game potrzebne ponieważ podnosi atak co poziom.

Wampiryzm z kolei przyda się wam jak będziecie mieli Kostur wampira. Zwiększona kradzież życia przyda nam się szczególnie że po dosyć starym patchu zmniejszyli w kosturze kradzież życia.