Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by mojsmojs

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
2
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author mojsmojs

Master Yi unstoppable build

mojsmojs Last updated on December 28, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
8
10
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
7
9
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Hey

Hey :D If you're a Master Yi player, then you should try this build out.
At lvl 18 you have like 1 987 Health points and 87% critical chance :D
The mana I don't know how much it is, but it's enough. I have had multi kills several times and i ususally wins in a 3v1 when im the on that's alone. That is pretty cool :D
The hardest champions to meet is Warwick, Fiddlesticks and sometimes brand, that depends on how good the brand is. If you are playing against a Warwick, then you must have quick reflexes.
First take q, then really fast r and e. Then you must make sure he don't suppresses you. Because then you're screwed if he's skilled. When you meet Fiddle sticks, do kinda the same, but if he starts drain on you, run away fast with your ulti so it stops then wuickly back and kill him.
On Brand it's just avoid he's fire ring that comes up of the ground, and if he has his ulti, avoid several bounces by running behind minions or just run away, then kill him.
If you're in a lane against ranged players, leveling up Meditate can allow you to stay in the lane longer and gain levels faster than they will.
Wuju Style is very strong early for last hitting minions.
Try using Alpha Strike on a minion in front of an enemy champion so you are placed at a safe distance at the end of the spell.


Hej:D Om du är en Master Yi spelare, så ska du prova den här builden.
På lvl 18 har du typ 1 987 Hälso poäng och 103% kritisk chans:D
Jag vet inte hur mycket mana det är, men det är nog. Jag har haft flera multi kills och jag vinner oftast i en 3v1 när det är jag som är ensam. Det är ganska coolt:D
Dem svåraste championsen att möta är Warwick, Fiddlesticks och ibland Brand, det beror på hur bra Brand är. Om du spelar mot en Warwick, då måste du ha snabba reflexer.
Först ta q, sedan riktigt snabbt r och e. Då måste du se till att han inte suppressar dig. För då är du körd om han är skicklig. När du träffar Fiddlesticks, gör typ samma sak, men om han börjar draina på dig, spring fort iväg med din flash så det ****ar sedan snabbttillbaka och döda honom.
På Brand det bara är att undvika hans eldring som kommer upp från marken, och om du har din flash, undvik många studsar genom att gå bakom minions eller bara springa iväg och sedan döda honom.
Om du är i ett lane mot ranged spelare, levla upp Meditera kan tillåta dig att stanna i lanet längre och få nivåerna snabbare än de kommer.
Wuju Style är mycket stark i början av förra slå underhuggare.
Försök att använda Alpha Strike på en minion framför en fiende champion så att du placeras på säkert avstånd i ****et av spellen.


Guide Top

Pros/cons

Pros / Cons

Pros
+Great farmer
+Great pusher
+Pretty easy to learn overall
+Awesome attack speed
+Awesome damage with awesome crits
+Great escape/chase mechanism
+CD resets when you get a kill

Cons
-Vurneable to disables like blind, stun,...
-Pretty squishy untill you get Frozen Mallet
-Not so great in teamfights(no AoE damage(except Alpha Strike), you mostly engage after it already began)
-Mana problems if you spam Alpha Strike too muchPros
+ Grym farmer
+ Grym pusher
+ Ganska enkelt att lära sig spela
+ Grym attack hastighet
+ Grym skada med crit
+ Grym Flykt / jaga mekanism
+ Abilities återställs när du får en kill med din ulti

Nackdelar
-Lätt att inaktiveras som blind, stun, ...
-Ganska Squishy tills du får din andra phantom dancer.
-Inte så bra i teamfights (ingen AoE skada (förutom Alpha Strike), du oftast engagera efter att det började redan)
-Mana problem om du spamat Alpha Strike för mycket


Guide Top

Skills

I first go with Alpha Strike for easier farming. Then I take wuju style then alpha etc. While choosing Highlander when possible. I max meditate at the end.

Great passive for this type of champion. 2x damage with 1k crits. Do I need to say more?

Alpha: Great tool for farming and even better for catching your enemies. At the end it deals 300 damage, which is respectable, since you get no bonus from ability power.

Meditate: Usefull when maxed out to counter ultimates from champs like Karthus, since you get 300 Magic Resistance and Armor and u get healed for 700 Health over 5 seconds. But it's not worthy leveling up in the begining, because this is not a AP Master Yi.

Wuju Style: When maxed out its passive is 35 more damage. When u activate it u get 70 damage. Let ur brain do the math :)

Highlander: Awesome ultimate. Good escape mechanism, good chasing mechanism,...Let me just count the awesome things of this ulti:
-When maxed, 80% Attack speed boost for 12 seconds
-Immune to slow effects while active(Ashe's frost arrow, exhaust,...)
-If you kill a champion, cooldown is gone again. So 1v2 scenario. You kill the squishy one, use all your skills, cooldown is gone again and finish off the other one. Simple.Jag går först med Alpha Strike för enklare farming. Sen så tar jag varannan Wuju Style och alpha strike, samtidigt väljer jag highlander när det går. Highlander så snabbt som möjligt och Alpha Strike när det behövs. Jag mediterar max på ****et.

Stor passiv för denna typ av mästare. 2x skada med 1k crits. Behöver jag säga mer?

Alpha strike: Bra verktyg för farming och ännu bättre för att fånga dina fiender. I ****et det handlar 300 skador, som är respektabel, eftersom du får ingen bonus från förmågans makt.

Meditate: Användbart när maxad att motverka Ultimatesen från Champs som Karthus, eftersom du får 300 Magi Motstånd och rustningar och du får läkt för 700 hälsa under 5 sekunder. Men det är inte värdig utjämning upp i början, eftersom detta inte är en AP-Mästare Yi.

Wuju style: När maxade sin passiva är 35 mer skada. När u aktivera det bli U 70 skador. Låt ur hjärnan gör matten:)

Highlander: Grym ultimate. Bra flykt mekanism, bra jaga mekanism, ... Låt mig bara räkna awesome saker av denna ulti:
-När max, 80% Attack hastighet i 12 sekunder
-Immun från slow effekter samtidigt aktiv
-Om du dödar en champion, är cooldown borta igen. Så 1v2 scenario. Du dödar squishy en, använda alla dina kunskaper, cooldown är borta igen och av****a den andra. Enkelt.


Guide Top

Summonerspells

Heal: This spell often helps you to survie and win in a 4v1, just use alpha, highlander, wuju style 1 kill, same thing, dbl kill, heal, same thing triple kill, then the fourth one might try to flee, highlander, alpha, wuju style M-M-M-Multi Kill!!

Flash: Do you need an extra push? Then use flash as a tool to either survive a battle you can't win or just if you're not fast enough to kill the campion you're going for, flash forward. Simple, easy, brilliant.

Exhaust: You know what it do..


Heal: Denna spell hjälpe ofta dig att överleva och vinna i en 3-4v1, bara använda alpha, highlander, wuju style 1 kill, samma sak, dbl kill, heala, samma sak tre kills, sedan den fjärde kan försöka fly, highlander, alpha, wuju style M-M-M-Multi Kill!!

Flash: Behöver du en extra skjuts? Använd då flash som ett verktyg för att antingen överleva en strid man inte kan vinna eller bara om du inte är tillräckligt snabbt för att döda Cahmpionen du går på, Flash Forward. Enkelt, lätt, lysande.