Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

It's time for the Midseason 12 Guide Contest! Create or update guides in the following weeks for the chance to win up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Pantheon Build Guide by NeRu1980

Support Pantheon sp

Support Pantheon sp

Updated on September 17, 2019
8.5
21
Votes
4
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author NeRu1980 Build Guide By NeRu1980 21 4 115,348 Views 1 Comments
21 4 115,348 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author NeRu1980 Pantheon Build Guide By NeRu1980 Updated on September 17, 2019
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Hổ báo, gây áp lực

1 2
Precision
Press the Attack
Triumph
Legend: Tenacity
Coup de Grace

Domination
Sudden Impact
Zombie Ward
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+15-140 HP (lvls 1-18)

Spells:

1 2
Chuẩn
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Pantheon sp

By NeRu1980
1/ Trang bị:

- Dạ kiếm là sát thương chủ lực của Panth, kết hợp tốt vs R và nội tại phá mắt để tạo mắt thây ma, lên càng nhanh càng tốt, còn Mắt thượng nhân giúp vừa có máu, CDR, mắt cắm vì dù sao cũng là thân sp mà :V

- Sau khi có Dạ Kiếm, rush B.. à nhầm rush ngay cái Tim Băng, vừa giúp Panth có dc sự cứng cáp cần thiết để lao vào sâu trong lòng địch, vừa giải quyết vấn đề thiếu hụt mana

- Sau đó lên giáp Liệt Sĩ kết hợp giày bạc để thêm cơ động, cứng cáp, vừa giúp W cũng làm chậm kẻ địch, khỏi lăn tăn tiếc cái làm chậm của Q.

2/ Kỹ Năng:

- Vì bạn là sp, nên cấp 1 nên ưu tiên nâng W, vì sao? Vì hiệu ứng choáng + 3 phát đánh thường sẽ kích hoạt Sẵn Sàng Tấn Công ngay lập tức, giúp cho bạn và team bạn có những pha cướp rừng ko thể hoàn hảo hơn, hay bảo vệ rừng cực tốt nếu dồn chết ngay kẻ địch đầu tiên. Đồng thời, khi giúp rừng đánh bãi đầu tiên, nhớ đánh thường 1 cái rồi W ngay trước khi Blue hoặc red làm động tác đánh thường, bạn sẽ gây ra 4 phát đánh thường + damge W trong 1s, quá lợi phải ko?

- Sau khi max Q, skill thứ 2 mình khuyên nên max là E, vì sát thương cơ bản của W phụ thuộc vào tỉ lệ SMPT, và dù tăng thêm cấp cho kỹ năng thì sát thương đòn đánh thường của bạn cũng vẫn ko được cộng thêm gì, nên không cần thiết phải tăng W nữa, thay vào đó, E vừa được giảm thời gian hồi của khiên, vừa tăng sát thương và nó tỉ lệ theo STVL, giống như Panth cũ vậy

- R lấy đúng cấp độ

+++ OK giờ nói 1 chút về combo, cái này thì cũng tuỳ, tuy nhiên Combo gọi là hoàn hảo nhất cho Panth sp là: W(nộ) + AAA (kích hoạt SSTC) => A => E (cứ để E, đừng kích hoạt lần 2) => thiêu đốt => Q

3/ Bảng Ngọc (Bảng hổ báo. gây áp lực)

- Đây là bảng ngọc mình dùng thường xuyên nhất, có nhiều người thắc mắc sao không dùng Chinh Phục hay Sốc Điện? Xin thưa nếu các bạn đi đường đơn hoặc đi rừng, các bạn chỉ có 1 đối thủ, nênChinh phục sẽ phù hợp cho việc duy trì sát thương (Top/Mid) trong khi sốc điện gây 1 lượng sát thương lớn để dễ dàng hạ gục kẻ địch (Rừng).

- Còn nếu các bạn sp, W (nộ) của Panth sau khi sử dụng sẽ đánh thường 3 lần liên tiếp vào 1 kẻ địch, kích hoạt Sẵn Sàng Tấn Công ngay lập tức, giúp cho cả bạn và xạ thủ của bạn gây thêm rất nhiều sát thương lên mục tiêu mà bạn vừa tấn công, hoặc đơn giản là giúp Panth trong việc ko bị mất xe khi có khiên cổ vật.

=> Đây là bảng ngọc tốt nhất theo phong cách của mình
League of Legends Build Guide Author NeRu1980
NeRu1980 Pantheon Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide