Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Trundle Build Guide by difper

Jungle PRE-SEASON 8 - HORRIBLE & IMMORTAL JUNGLE TRUNDLE

Jungle PRE-SEASON 8 - HORRIBLE & IMMORTAL JUNGLE TRUNDLE

Updated on December 6, 2017
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author difper Build Guide By difper 9,511 Views 0 Comments
9,511 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author difper Trundle Build Guide By difper Updated on December 6, 2017
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Precision
Press the Attack
Overheal
Legend: Bloodline
Coup de Grace

Sorcery
Waterwalking
The Ultimate Hat

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Smite

Smite

Şampiyon Açıklaması ve Taktikler

Bu şampiyon pasifinden ötürü yakınlarda birim öldüğünde can yeniliyor. Bu etkiyi w büyüsüyle aldığımız itemlerle ve rünlerle arttırıyor. Takım savaşlarında ne kadar şampiyon kesilirse göreceksiniz ki full can ile savaştan çıkacaksınız. Takım savaşlarında defans halinde e büyünüzü rakip ile aranıza kaçmak için atabilirsiniz. Gank atarken ise kaçış yönüne atarsanız en az bir sıçra alacağınıza garanti veriyorum. Q yeteneğiniz ile rakibinizden saldırı gücü çalarsınız. Bu yetenek en yüksek saldırı gücü olan düşman şampiyona atılmalı. Yani adclere. Canınız yarılandığında karşı takımın tank şampiyonuna ultinizi atın. Bu ondan can çekecek ve savunmasını düşürecek sizinkini ise arttıracak. Orman dönerken birimlere önce düz vuruş sonra q ve w yapıp böylece devam ettirin. Düz vuruş q w kombosunu hızlı bir şekilde yapın.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author difper
difper Trundle Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide