Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sona Build Guide by Efilon

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Efilon

SONA wsparcie nadciąga

Efilon Last updated on March 20, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
4
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
3/
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 21


Table of Contents
Guide Top

Wstęp

PORADNIK W PRODUKCJI

To mój pierwszy poradnik, więc proszę o wyrozumiałość i cenne uwagi :)
Postanowiłem spolszczyć trochę Mobafire gdyż nie mamy (a ja nie mam czasu ani zapału do stworzenia polskiego odpowiednika serwisu).

Sona jest klasycznym bohaterem wsparcia. Jej zadaniem jest jak najdłuższe utrzymanie sojuszników przy życiu. Niektórzy uważają, że jej zadaniem jest leczenie ale wg mnie ważniejsze jest utrzymywanie aury Hymn of Valor (to w końcu 20 AP i 20 AD dla wszystkich sojuszników wokół) oraz aura i użycie Song of Celerity idealna do pościgów w parze z aktywną umiejętnością Shurelya's Reverie nikt nie ucieknie z zasięgu naszych carry.


Guide Top

Gold

Rola supportu w kilku słowach to stawianie wardów, ratowanie carry (prowadzącego) oraz oddawanie mu minionów (tzn, możemy je bić, ale to carry ma je dobijać) i najważniejsze robiąc to wszystko NIE GINĄĆ.
Wobec tego jesteśmy docięci w pewnym stopniu od golda. Aby to zrekompensować musimy zwiększyć trochę przypływ gotówki. Najprościej zrobić to za pomocą pieczęci Greater Seal of Gold, esencji Greater Quintessence of Gold, talentu Greed oraz itemów Philosopher's Stone i Heart of Gold. To wszystko daje nam dodatkowe 17.25 golda co 10 sec (7.25 bez złotonośnych itemów), czyli 103,5 golda na minutę.

Dodatkowo za przebywanie w okolicy bohatera zabijającego miniony także dostajemy gold (ale nie wiem ile dokładnie więc jeśli ktoś wie, niech pisze w kometach to poprawię)


Guide Top

Przedmioty

Najważniejszymi itemami są dla nas Philosopher's Stone i Heart of Gold z powodu zapewniania nam dodatkowego golda.

Buty Boots of Mobility zapewniają nam dużą mobilność kiedy chcemy postawić szybko ward, a także umożliwiają nam dotrzymanie kroku dpsom uzbrojonym w Phantom Dancer, Trinity Force Lich Bane, Force of Nature, Boots of Swiftness.

Należy dbać o to aby zawsze mieć zarezerwowany slot na kupno wardów. Nie możemy dopuścić do sytuacji kiedy nie możemy ich kupować, a na polu walki zaczynają one powoli zanikać. Więc jeśli nie mamy wolnych slotów piszmy o tym aby ktoś inny zajął się rozstawianiem do czasu zwolnienia slotu (połączenie itemów)