Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Talon Build Guide by suzej

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author suzej

talon solo po polsku

suzej Last updated on March 10, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
7
9
12
13
Ability Key Q
1
4
5
8
10
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 1


Guide Top

Trzymanie lini

Kiedy stoisz na pozycji sam odganiaj przeciwników umiejętnościami Q i E ,ale nie stój pod wierzą ciągle poruszaj się tak aby się nie wystawiać na atak ale dostawać doświadczenie za zabite miniony. Gdy już jest bardzo źle wyprowadź atak na przeciwników i nie bój się zginąć ważniejsza jest wież od gracz ale same wieże nie wygrają meczu więc nie giń za często.


Guide Top

Wyprowadzanie combo

Na samym początku używasz Q, doskakujesz do przeciwnika na E, odchodzisz trochę w kierunku w który może on uciec i atakujesz W w jego kierunku później atakujesz znowu Q następnie R, i odchodzisz w kierunku jego ucieczki później Q, i doskakujesz E, jeśli przeciwnik ucieka to wyczerpanie bądź zmęczenie zależy od wersji LoL'a, i dobijasz go tak jak potrafisz np. Q, doskok E, i W.