Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Il Dark Il

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.22K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Il Dark Il

Teemo AD PL

Il Dark Il Last updated on April 1, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #15 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
8
10
13
Ability Key Q
2
12
15
17
18
Ability Key W
3
5
7
9
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Guide Top

Teemo, The Swift Scout. POLAND!
Witam, dzi� przedstawi� wam mój poradnik do Teemo :].
Teemo jest to posta�, która jest bardzo squishy - papierowa.
Trzeba bardzo uważa� jak si� gra, stawia� jak najwi�cej grzybów oraz blindowa� dobr� osob�, a mianowicie przeciwne AD Carry .

A, wi�c zaczynamy !

Na pocz�tku kupujemylub buty jeżeli jeste�my pewni, że b�dziemy mie� Karthusa na midzie/ solo topie.
A tak w ogóle, to polecam chodzenie na solo lane 1vs1, teemo tam jest full owned :), a wkurza przeciwnika jak nie wiem :D .
Dobra, idziemy na lane tam staramy si� gra� defensywnie, bo jak już wspomnia�em Teemo jest squishy, staramy harrasowa� si� przeciwników/a jak najwi�cej si� da, poisonowa� itd.
Kiedy już wbijemy wystarczaj�co dużo golda aby zakupi�+lub od razucofamy si� do bazy, i jak najszybciej wracamy na lane aby zaoszcz�dzi� jak najwi�cej expa+ creepów .
Oczywi�cie staramy si� jak najwi�cej last hitowa�, co jest w LoLu ogólnie bardzo ważne ( Co poradnik b�d� to podkre�la� ) .


W Late game Teemo ma naprawd� duży DMG, szczególnie jak posiadamy,,.

Zazwyczaj na tym ko�cz� gr� ( WYGRYWAM ) oczywi�cie nie zapominajmy kupi� Survi, a mianowicie


Zapraszam na Bloga !


Guide Top

Runes

Używam run takich jak podałem, bo wydają mi się one najlepsze na teemo, można też zastosować Full Attack Speed lecz to według mnie byłoby głupotą, ostatecznie można także zamiast Quintów na Armor Pen włożyć HP +26 x3 .


Guide Top

Pros / Cons

W międzyczasie jak już będziemy posiadać buty, latarnię kupujmy też wardy jeżeli nie mamy supporta w teamie, są one bardzo przydatne, proponuję także kupować HP Poty ( Np po 2) i Czerwoną Potę, która daje HP+ AD :) .