Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Twitch Build Guide by matrx122

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author matrx122

Twitch DPS OP build

matrx122 Last updated on October 28, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Twitch Build

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #18 in
ADC Role
Win 54%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
8
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
7
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Guide Top

Twitch DPS OP build(ENG)

This is my first build:)
Twitch op is super build for twitch!


Guide Top

Summoner Spells(ENG)

Spells: Exhaust(to ganging/escepe) and Flash(to escepe/catch)


Guide Top

Items(ENG)

Items: In start you must buy Daron Blade(for healt)
Next you must buy boots for atack speed (Berserker's Greaves) or boots for move speed (Boots of Mobility)
For atack speed and citical buy Phantom Dencer, next buy Infinity Edge for critical, next buy The Bloodthirster, Phantom Dencer x2 to efect x2;D(no buy duble Infinity Edge because pasive is not x2), and some Armor or Magic Resist(Thornmail or Banshee's Veil)


Guide Top

Runes(ENG)

I don't have runs but good runs for twitch are runs for ad/as/critical:)


Guide Top

END(ENG)

Goodbye and Have Fun for plaing:)


Guide Top

Twitch DPS OP build(PL)

To jest mój pierwszy build:)
Ten build to najlepszy build do twitcha;) Może mało nim gram ale najlepiej idzie mi grając nim(moim własnym).


Guide Top

Runy(PL)

Nie posiadam run, więc nie wiem jakie zbudowanie ich jest najlepsze, ale jak wiadomo przyda sie prędkość ataku, obrażenia, przebicie odporności, i krytyki.


Guide Top

Przedmioty(PL)

Na początku (jak na każdego dpsa) kupujemy Miecz Darona(czy jakoś tak, Daron Blade <eng>). Potem buty na prędkość ataku. Następnie budujemy Widmowy Tancerz(zaczynamy od Zapału, wtedy możemy kupić Wampiryczny Kostur i dalej zbudować Widmowy Tancerz. Po tym przydał by się jeszcze pasyw od Ostrza Nieskończoności( tak ten przedmiot kupujemy następnie), potem już tylko z górki, Krwiopijec, jeszcze raz Widmowe ostrze( tym razem bez Wampirycznego Kostura). Wiedząc, że twitch to papier można by kupić coś na pancerz albo obronę przed magią(zależy jakich mamy przeciwników), polecam kolczastą kolczugę(pancerz+fajny pasiw) albo Całun Banshee's(obrona przed magią+nawet fajny pasiw)


Guide Top

Spellsy(PL)

Jako, że twitch to świetna postać do gangów przydało by się mieć zmęczenie, patrząc też na to, że podczas ucieczki, gdy go użyjemy pewnie przeżyjemy. Wybierając błysk na pewno zdołamy uciec.


Guide Top

Koniec(PL)

Narazie. Życzę szczęścia i dużo zabić/super wygranych.