Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Urgot Build Guide by grabarz223

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.741
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author grabarz223

Urgot S4 Top

grabarz223 Last updated on November 16, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
5
10
12
13
Ability Key Q
1
4
7
8
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0Threats to Urgot with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
3
Tryndamere
Guide Top

Zalety/Wady

Zalety:
Slow
Dobry pusher
Dobry do obijania
Po użyciu R nie do zbicia
Każdy basic lub Q zmniejsza zadawane obrażenia przez cel o 15%


Wady:
Wolny
W early manożerny
Trzeba trafić z E,żeby obić


Guide Top

Rozgrywka

Urgot jest walczącym z dystansu doskonale sprawdzającym się w krótkich potyczkach oraz obijaniu.Traf przeciwnika Noxiańskim Pociskiem Żrącym i użyj kilku namierzających Kwasowych Łowców.Gdy trafimy przeciwnika Noxiańskim Pociskiem Żrącym nasz Kwasowy Łowca zignoruje innych wrogów i uderzy we wskazany cel.Po aktywacji Kondensatora Terroru nasze ataki podstawowe oraz Kwasowy Łowca spowalniają trafiany cel.


Guide Top

Walka w alei

Staraj się jak najczęściej obijać przeciwnika z Kwasowego Łowcy oraz Podstawowych ataków przy włączonym Kondensatorze Terroru spowalniając i odfarmiając przeciwnika.Jeżeli obijesz przeciwnika poniżej 50% zdrowia użyj Hiperkinetycznego Odwracacza Pozycji aby go spowolnić oraz aby otrzymać trochę pancerza i odporności na magię.


Guide Top

Walki drużynowe

Staraj się obijać przeciwników z Q i E przed walkami drużynowymi.Gdy już dojdzie do walki drużynowej użyj Hiperkinetycznego Odwracacza Pozycji na wrogiego ADC lub APC,aby twoja drużyna mogła go szybko wyłączyć z walki.Obijaj jak największą ilość wrogów,aby twoja pasywna umiejętność zmniejszała zadawane obrażenia twojej drużynie.