Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Volibear Build Guide by Toten93

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.10K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Toten93

Volibear The ultimate 3v3 Suporter/tank = 95% win In Swedish

Toten93 Last updated on July 23, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
5
7
9
18
Ability Key Q
2
4
8
11
13
Ability Key W
3
10
14
15
16
Ability Key E
6
12
17
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 12


Guide Top

Items

det Bror på hur det hela funkar för dig med iteamsen men som w går ju på HP så är det kanske smart att skaffa warmog och frosenmalet för att undvika team deaths. börja alltid med bots , 3pots eller 1 ward och 1 pot jag rekommenderar att börja med det andra valet

det är bara att testa den massiva builden så får du se för dig själv =) jag rekommenderar inte den här builden för

nybörjare.


Guide Top

Summoner Spells

exhaust för mer lyckat försvar för att dom ska misslyckas med ganks och teamkills.
Ignite för ett mer agresivare spel eller så tar du Ghost funkar lika bra.


Guide Top

Masteries

Är för att överleva så mycket som möjligt och att få upp Farten.


Guide Top

Summary

jag tackar mina bröder som fick mig att skriva den här efter våra alla lyckade 3v3 =) Volabear for the WInd!"!!!


Guide Top

Team Work

Du måste alltså vara mycket aggresive för att ha den här bilden och ha mycket koll vad som händer. rekomenderar att har nåt som tex ashe/trynd eller nån liknande med mycket dmg eller slow. Eller så kör du bara på solo top