Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's second Mini Guide Contest of Season 14 is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Wukong Build Guide by luong1349

Top wukong

Top wukong

Updated on September 17, 2020
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author luong1349 Build Guide By luong1349 1,942 Views 1 Comments
1,942 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author luong1349 Wukong Build Guide By luong1349 Updated on September 17, 2020
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Precision
Conqueror
Triumph
Legend: Alacrity
Coup de Grace

Resolve
Shield Bash
Bone Plating
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Teleport

Teleport

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

wukong

By luong1349
điểm mạnh và yếu
Điểm mạnh & yếu Wukong
Điểm mạnh:
Dame lớn.

Khả năng dồn sát thương cao.

Combat tổng tốt bắt lẻ nguồn sát thương chính.

Nội tại Kim thân bất diệt giáp và hồi máu khi giao tranh với tướng địch.

Chiến binh tinh quái vừa có thể giúp Wukong tiếp cận địch vừa dùng để chạy trốn.

Điểm yếu:
Các chiêu thức bị nerf phải sử dụng rất nhiều năng lượng nếu tính toán ko đủ sẽ không thực hiện được chọn bộ combo.

Không có khả năng CC
Mẹo chơi:

Sử dụng phân thân khi farm quái trong rừng bảo toàn máu mà đi farm nhiều hơn.

Khi Gank không dùng phân thân đi thẳng
combo1
Combo dùng để cấu rỉa trao đổi chiêu thức với địch. Hãy đánh thường trước sau đó hãy kích hoạt Q để có được lượng sát thương lớn nhất
combo2
Một combo nữa cho bạn lựa chọn.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author luong1349
luong1349 Wukong Guide
Vote Vote
wukong

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide