Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Aatrox Build Guide by KMA Josqua

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KMA Josqua

Aatrox JUNGLE ~ Season 5 (Off-Tank)

KMA Josqua Last updated on January 4, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0Threats to Aatrox with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
2
Amumu
2
Kha'Zix
Table of Contents
Guide Top

Team Work

Takım savaşlarında , alacağınız pozisyon ve takım savaşı başlatma kapasiteniz ile takım savaşlarını tanklayarak yada alan hasarı ile takım arkadaşlarınıza olmuşları toplama fırsatı vererek takım savaşlarını taşıyabilirsiniz.


Guide Top

Creeping / Jungling

Başlamanız gereken kamp kesinlikle kırmızı güçlendirme kampı olamlıdır.Bu sayede hem zaten sürekli skill kullandıkça azalmakata olan canınızı korumuş , hemde kırmızı güçlendirmenin verdiği özel güçlendirme ile kampları karşı ormancıdan daha hızlı temizlemiş olacaksınız.Kırmızı aldıktan sonra ifritleri yada golemleri tercih ediniz , golemden başlamanızı öneririm , hem zamandan tasarruf edersiniz , hemde golemleri kestikten sonra ifritlere yolunuzun üzerinde dönebilirsiniz. Bu süre içerisinde çarp büyünüzün gelmiş olması yada gelmesine 5-6 saniye kalmış olması lazım. Mavi güçlendirmenize gidebilirsiniz. Çarp büyüsünü kullanmak yada saklayıp , bitmeye yaklaşmış olan kırmızı güçlendirme efektini sürdürebilmek açısından , kurbağa'ya (grump) saklayabilrisiniz. Mavi güçlendirmenize atılan çarp enerji kullanan bir şampiyon olduğunuzdan , yeni orman bufflarının verdiği mana ve can gibi değerlerden mavi güçlendirmeye ait ani mana yenilenmesi bir işinize yaramayacaktır , mantıklı olan kurbağaya çarp atmaktır. Zaten mavinin vereceği cooldown (bekleme süresi) sizin işinize yarayacak öncelikli efekttir.