Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sivir Build Guide by KayeeeN

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KayeeeN

ADC Sivir - 5.16 best build (PL)

KayeeeN Last updated on August 30, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

ADC Sivir Build

Sivir Build

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Runy

Nie udało mi się zrobić run normalnie więc wypisze je wam tutaj:

- Marki: 9x Attack Damage

- Pieczęcie: 9x Armor

- Glify: 9x Magic Resist

- Esencje: 3x Attack Damage


Guide Top

Cześć!

Mam na imię KayeN. Build ten jest bardzo dobry ze względu na balans pomiędzy przedmiotami pod AD a Attack Speed. Dlaczego jako pierwszy przedmiot wybrałem Infinity Edge zamiast na przykład... BOTRK'a? Ponieważ na początku gry głównym źródłem obrażeń u Sivir jest jej bumerang. Co do samej gry Sivir: Używajcie tego E! Jest to bardzo ważne. Przykład? Mamy mało HP. Karthus używa swojej umiejętności specjalnej. Używamy E i żyjemy! Tylko pamiętajcie, działa to na umiejętności wyłącznie pod AP. Czyli zablokuje nam to strzałe Ashe, jednak nie topory Dravena. Na początku polecam nie korzystać zbytnio z naszego Q, ponieważ Sivir zużywa bardzo dużo many. Jednak nie ma co się przejmować! Bumerang jest podstawowym źródłem obrażeń tylko na początku. Ulta używamy w wygrywających teamfightach by dogonić przeciwnika. Nie polecam używania go w pojedynke, no chyba, że zrobiło się naprawde gorąco. Dziękuje, powodzenia! ;)