Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Azir Build Guide by PIZZAaROHLIK

Middle Azir - EASY Shurima's killer (CZ)

Middle Azir - EASY Shurima's killer (CZ)

Updated on July 4, 2017
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author PIZZAaROHLIK Build Guide By PIZZAaROHLIK 5,336 Views 3 Comments
5,336 Views 3 Comments League of Legends Build Guide Author PIZZAaROHLIK Azir Build Guide By PIZZAaROHLIK Updated on July 4, 2017
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Barrier

Barrier

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Pasivka

Shurima's Legacy
CÍSAŘOVA VŮLE: Zkrácení přebíjecích dob zvyšuje Azirovu rychlost útoků.

SLUNEČNÍ KOTOUČ Azir pozvedne Sluneční kotouč ze základů zničené věže (nepřátelské inhibitory a věže nexusu jsou vůči tomuto účinku imunní). Azirův Sluneční kotouč se chová jako věž, ale působí zvýšené poškození a poskytuje Azirovi zlato za zabití poskoků či šampionů. Sluneční kotouč má krátké trvání, a pokud je Azir zabit nebo se příliš vzdálí, ztratí brnění.

Pokud nechcete aby se vám hned zničila, tak ji vytvářejte společně se spojeneckou vlnou poskoků.
Back to Top

W

Arise!
Azir ze země vyvolá nezaměřitelného písečného vojáka – památku na shurimského válečníka. Azir jako příkaz používá svůj základní útok, kterým vojákům sděluje, aby zaútočili místo něj, přičemž svým cílem proniknou a poškodí všechny nepřátele v řadě. Píseční vojáci útočí, i když se Azir sám nenachází v dosahu základního útoku. Vojáci se rozpadnou zpět na písek po krátké době nebo když je císař opustí.
Back to Top

Q

Conquering SandsAzir přikáže všem písečným vojákům vrhnout se na určenou pozici. Vojáci poškodí a zpomalí všechny nepřátele, na které během svého výpadu do vřavy narazí.
Back to Top

E

Shifting SandsAzir naznačí pohyb a provede výpad k vybranému písečnému vojákovi. Pokud se Azir srazí s nepřátelským šampionem, zastaví se, vyhodí ho do vzduchu a získá štít.
Back to Top

R

Emperor's Divide

Azir vyvolá falangu vojáků se štíty, kteří vyrazí kupředu a odrazí a poškodí všechny nepřátele. Když vojáci svůj výpad dokončí, budou stát jako zeď a blokovat pohyb a běh nepřátelských šampionů. Spojenci zdí projít mohou, přičemž díky tomu obdrží bonus k rychlosti. Tyto vojáky není možné přimět k pohybu ani útoku.[/h4]
Pokud chcete blokovat někoho v jg, tak můžete zablokovat celý průchod. Což se může hodit když tvůj tým útočí na draka nebo barona a nepřítel se to snaží vyžrat. :)

Back to Top

Kombo E-Q

Hoďte někde před sebe W, potom klikněte na E a když jste skoro v dosahu vojáka, zmáčkněte Q.
Pokud jste mezitím vlezli pod věž tak ještě můžete nakombinovat R od nepřátelské věže, případně pod svoji věž.
Back to Top

Proč Azir :)

Azir je velmi silná postava. Jediný problém je, že má bohužel strašně málo HP. Takže na konci hry začíná docela často umírat... Proto nebuďte nasraní :) že jste na začátku hry měli 10:2 a na konci 11:7... Jediný problém proto je, že se musíte pořádně nafeedit=> izi win. Jestli to dodržíte, určitě budete nejlepší ze hry...Teda aspoň doufám :)
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author PIZZAaROHLIK
PIZZAaROHLIK Azir Guide
Vote Vote
Azir - EASY Shurima's killer (CZ)

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide