Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Caitlyn Build Guide by TheRatKnotly

AD Carry Caitlyn • Shots Fired (Dutch)

AD Carry Caitlyn • Shots Fired (Dutch)

Updated on April 14, 2015
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author TheRatKnotly Build Guide By TheRatKnotly 1,861 Views 0 Comments
1,861 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author TheRatKnotly Caitlyn Build Guide By TheRatKnotly Updated on April 14, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Heal

Heal

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Introductie

Hallo,

Ik ben MeyaZz en dit is mijn eerste build die ik gemaakt heb. Deze build is voor de mensen die moeilijk engels kunnen lezen dus ook praten. Ik ben hier een voorbeeld van, mijn engels is niet één van de beste dus ik doe het gewoon in het nederlands! Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben en duimpjes omhoog!
Back to Top

Runes

Runes

Precision
Press the Attack
Lethal Tempo
Phase Rush

Dit zijn zowat de standaard runes op een adc! De attack damage quint is voor het last hitte wat makkelijker te maken!
Back to Top

Masteries

Back to Top

Wombo Combo

Voor de wombo combo van de E en de A van caitlyn moet je tijdens je jouw E doet je A doen wat het effect geeft van een veilige A!
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author TheRatKnotly
TheRatKnotly Caitlyn Guide
Vote Vote
Caitlyn • Shots Fired (Dutch)

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide