Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Gragas Build Guide by itsnothung

Jungle Gragas JG

Jungle Gragas JG

Updated on February 2, 2022
7.3
5
Votes
1
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author itsnothung Build Guide By itsnothung 5 1 7,819 Views 0 Comments
5 1 7,819 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author itsnothung Gragas Build Guide By itsnothung Updated on February 2, 2022
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Bảng dành cho vương miệng

1 2
Domination
Predator
Sudden Impact
Zombie Ward
Ultimate Hunter

Inspiration
Cosmic Insight
Perfect Timing
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

LoL Summoner Spell: Chilling Smite

Chilling Smite

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Gragas JG

By itsnothung
Cách chơi bảng Vương miệng - thú săn mồi
Với lối chơi off-meta, Gragas không đạt ngưỡng sức mạnh như bạn mong muốn, bù lại, bạn có khả năng đảm bảo cú quăng thùng để đem kẻ địch về cho team kết liễu.

Bạn cũng có thể sử dụng lợi thế từ giảm hồi chiêu của Set item để tank và khống chế E cho team. Với bảng này, yêu cầu bạn cần cực kì cẩn thận không nên để mất 2 món bảo hộ đó là Vương miệng suy vong và Dây chuyền chữ thập, chúng sẽ cho bạn 2 cơ hội để lao vào và hất kẻ địch về.

Combo bắt đầu bằng cách bạn kích hoạt thú săn mồi, sau đó tiếp cận, dùng E đánh choáng mục tiêu. sau khi đã đảm bảo choáng, bạn ngay lập tức R kẻ địch về team để kết liễu mà dường như không bị giết hay choáng vì đã có 2 lớp bảo hộ, chưa tính đến đồng hồ cát.
Cách chơi bảng Giáp gia tốc - Tăng tốc pha
Cách chơi của bảng này đơn giản hơn khi bạn đóng vai trò là tank chứ không phải chỉ là lao vào combat và bắt kẻ địch về, nó là 1 phần của combo, nhưng bạn có thể làm nhiều hơn.

Với chỉ số chống chịu cao cùng với giáp gia tốc, bạn có thể tấn công kẻ địch bất cứ lúc nào bạn có giáp gia tốc hóa cuồng, và đương nhiên Tăng tốc pha sẽ giúp bạn có thể hoàn thành combo và bước ra khỏi đó không một vết xước (hoặc 1 vết nhỏ)

Combo bắt đầu bằng việc kích hoạt giáp gia tốc hóa cuồng, lao thẳng vào mục tiêu cần bắt (có thể là sp hoặc 1 đơn vị không có khả năng trốn chạy, hoặc carry), E và đồng thời áp dụng hiệu ứng của giáp gia tốc để làm chậm, và cũng R đối phương về (không nhất thiết). Sau khi đã khóa kẻ địch bằng E và giáp, bạn ngay lập tức rời khỏi đó vì tăng tốc pha sẽ được kích hoạt. Vậy là bạn đã có 1 mục tiêu không thể chạy thoát để team kết liễu trong khi bạn chạy khỏi đó, bạn có thể chờ E và tiếp tục quay lại cover (vì đơn giản bạn là tank).

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide