Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shyvana Build Guide by KayeeeN

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KayeeeN

Jungle Shyvana - 5.16 best build (PL)

KayeeeN Last updated on August 28, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Jungle Shyvana Build

Shyvana Build

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #5 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Runy

Nie udało mi się zrobić run normalnie więc wypisze je wam tutaj:

- Marki: 9x Attack Speed

- Pieczęcie: 9x Armor

- Glify: 9x Magic Resist

- Esencje: 3x Attack Speed


Guide Top

Cześć!

Nazywam się KayeN. Jest to najlepsza Shyvana według mnie. Posiada zbalansowaną siłę ataku oraz odpowiedni do tego pancerz i odporność na magię. O początku nie ma co mówić, ponieważ jest on taki sam jak i u innych jungler'ów. Co do Late Game powinniśmy jak najszybciej wystackować naszego pożeracza (około 17/18 minuty). Nasze combo jest proste: R - W - Q- E - Autoataki. Jak zmaksymalizować obrażenia? Jest na to trik. Nasze Q resetuje autoataki więc najszybciej jak się da po autoataku od razu klikamy nasze Q. Dlaczego wybrałem Pancerz Umrzyka? Ponieważ nie mamy butów mobilności, a trzeba jakoś przyspieszyć nasze poruszanie się na Fields of Justice. Nasz poziom zdrowia wraz z pancerzem i odpornością na magie daje naprawdę bardzo silnego junglera. Dziękuje za przeczytanie, miłej gry! ;)