Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Aatrox Build Guide by Keiyakusha

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Keiyakusha

Just a noob guide of attrox

Keiyakusha Last updated on March 23, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
10
12
13
17
Ability Key Q
2
9
14
15
18
Ability Key W
1
4
5
7
8
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


poczatek

Wrzuciłem mnóstwo itemów w core, co brać?
To zależy.
Jeśli trafisz na postać, którą w early pojedziesz, lecisz botrk->phage->randuin->trinity-> warmog/spirit ( Jeśli mają mocnych AP to dla m.res + zwiększenia regenracji Spirit) ( Jeśli po prostu ich tyrasz, to Warmog sprawi, że pasyw da ci więcej hp po wskrzeszeniu+można dłużej ustać jako że się konkretnie leczysz) -> Hydra ( zamiast botrka first item jeśli przeciwnik cie uziemia(np ww) albo zonuje (Fiora/teemo), co byś miał konkret walnięcie jak wskoczysz w nich żeby szybko ich zdjąć.
Last item to już kwestia woli, Guardian zapewni podwójną rezurekcję, Last Whisper zajebiste pierdolnięcie, Maw Of Mortimus, Wzmocni twój współczynnik ad-> co skaluje się z każdym skillem oraz regeneracją oraz doda tarczę+magic res)

Niektórzy też, sugerują Frozen Malet, dobry pick ale ja osobiście nie używam.