Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Lissandra Build Guide by Gorzki21

Lissandra wielka zabójczyni.

Lissandra wielka zabójczyni.

Updated on September 14, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Gorzki21 Build Guide By Gorzki21 1,755 Views 0 Comments
1,755 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Gorzki21 Lissandra Build Guide By Gorzki21 Updated on September 14, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Lissandra na mid lane

Lissandra na mid lane to jak dla mnie najlepszy pomysł do grania tą postacią.
Back to Top

Lissandra na supporcie

Nie wiem czy mogę coś napisać o graniu na supporcie bo nigdy nie grałem ale coś spróbuje.
Zaczne od omawiania czarów:
Q-Przydaje się do osłabiania mobów i przeciwników
W-Świetne do takich ADC którzy nie mają durzego manewru uciekania
E-Świetnie dopasowuje się do "W"
R-Dobry sposób do ignoracji ataku przeciwnika a także do pomocy zabicia
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Gorzki21
Gorzki21 Lissandra Guide
Vote Vote
Lissandra wielka zabójczyni.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide