Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by lotnik

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lotnik

Rammus (polish/polska)

lotnik Last updated on April 16, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

na wszystkich>na magów

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #7 in
Jungle Role
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
3/
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 22

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Table of Contents
Guide Top

polski build

Siema polacy!

Jest to obronny build. Co prawde nie b�dziemy carry na mapie, ale ja tym buildem wygra�em 85% walk. Jest to tank. Zawszze komu� dupe uratujesz.


Guide Top

Introduction

Taktyki

Gdy nawalają nam wieże
-siedzimy w krzakach i właczamy 1-szy skill. Kiedy bedziemy miec w miare dobrego speeda wbijamy się w kolesia i używamy Taunta> Wieża jest o tyle inteligentna, że zacznie w niego nawalać i zjedzie jakieś 450 hp. my sami go dobijemy. Szczególnie jeśli nawalamy maga albo master yi (dzięki 2 skillowi on sam sobie zje 50% hp).

Gdy nawalamy wieżę
używamy ulti, które nawala w budynki, używamy też 2 skilla aby mieć większy DMG. kiedy ktoś przyjdzie wyłączamy 2 skilla aby móc użyć walca i uciec. Jesli jednak nie uda sie uciec używamy flesha lub ghosta.

Team War
Zawsze idziemy jako pierwsi! Włączamy wszystkie skille i przyjmujemy wszystkie spelle na klatę. Kiedy zginiemy wszyscy wrogowie są bez spelli a nasz team ich tnie po kolei. My prawie zawsze wygrywamy team war. Zazwyczaj staty na rammus to 2/8/54.

KIedy kogoś ratujemy
Kiedy ktoś ucieka musimy mu pomóc. włączamy walca i atakujemy delikfenta tauntem (3s.) wystarczy , żeby zginął z pomocą uciekiniera.