Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus Build Guide by crept

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author crept

Türkçe Nasus Build

crept Last updated on September 10, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #5 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
4
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 3


Guide Top

Items

Açıkladım oraya o kadar onları okuyun bi de buraya mı yazcam :D


Guide Top

stack yapmak

earlyde stack yapmak gerçekten zordur ama bunu yazacağım yolla çözebilirsiniz.
q aynı zamanda bir autoattack resettir yani az canlı bir minyona gidip düz vuruş yaptıktan sonra q ya basarsanız anında q yu kafasına indirir bu yolla earlyde daha rahat stack yapabilirsinzi zaten 25 stackten sonrası çok daha rahat


Guide Top

e skilinin önemi

Birçok Nasus oyuncusu e skilinin değerini bilmez fakat e skili zırh kırar bu sizin rahat eritilen karakterleri yoketmeniz sağlar unutmayın zırh kırma rakibin zırhı ne kadar azsa o kadar efektif olur bilmeye arkadaşlar için
hasar azaltma = 100/100+armor


Guide Top

not

kesinlikle buzdoğan ya da hydra ALMAYIN. bu itemlerin pasifiyle kestiüniz minyonlar stackten sayılmaz .


Guide Top

bb

hadi bakalım görüşürüz biraz boş oldu bu ama ilgi çekerse büyütürüm yorum falan atın da mutlu olıyım